bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Halka Arz

QNB Finansinvest’in konsorsiyum üyesi olduğu Halka Arzlara QNB Mobil'de Yatırım> Halka Arz İşlemleri menüsünden veya şubelerimizden katılabilirsiniz.

QNB Finansbank A.Ş. emir iletimine aracılık izni çerçevesinde QNB Finansinvest lehine faaliyet göstermektedir.

Oba Makarna Halka Arz Ediliyor

22-23 Şubat 2024 tarihlerinde Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. halka arz edilecektir. Emir iletimine aracılık yetkimiz kapsamında lehine faaliyet gösterdiğimiz QNB Finansinvest ’in konsorsiyum lideri olduğu, En İyi Gayret Aracılığı yöntemi ile gerçekleşecek Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. hisse senetlerinin halka arzına ilişkin taleplerinizi QNB Mobil'de Yatırım, Döviz ve Bes > Halka Arz İşlemleri menüsünden veya şubelerimizden iletebilirsiniz.

Halka Arz Detayları

Halka Arz Edilecek Şirket Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Konsorsiyum Lideri QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.Ünlü Menkul Değerler A.Ş.Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Talep Toplama Tarihi 22-23 Şubat 2024
Pay Başına Halka Arz Fiyatı 39,24 TL
Halka Arz Metodu Sermaye artırımı ve Ortak Satışı
Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye 407.169.500 TL nominal
Sermaye Artırımı 72.252.259 TL nominal
Ortak Satışı 24.084.086 TL nominal
Satan Ortak Alpinvest Yatırım Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Turkey Pasta Holding Limited
Talep Toplama Yöntemi Sabit fiyat ile talep toplama
Aracılık Yöntemi En iyi gayret aracılığı 
Halka Arz Büyüklüğü 3.780.238.178 TL
Halka Açıklık Oranı  %20,09
Halka Arz Dağıtım Yöntemi Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Oba Makarna Grubu Çalışanları Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır.
Tahsisat Grupları %49 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar
%45 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar
%5 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar
%1 Oba Makarna Grubu Çalışanları
Fiyat İstikrarı Konsorsiyum liderlerinden Ünlü Menkul Değerler A,Ş. payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren en fazla 30 (otuz) gün boyunca fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Fiyat istikrarı işlemlerinde Halka Arz Eden Pay Sahipleri tarafından sağlanacak ve toplam brüt halka arz geliri tutarının %20’sine kadar olan tutarı fiyat istikrarı fonu olarak kullanacaktır.
Halka Arza İlişkin Taahhütler Şirket; 1 yıl boyunca bedelli bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını;  Halka Arz Eden Pay Sahipleri Alpinvest ve Turkey Pasta Holding, İzahname onay tarihinden itibaren 180 gün boyunca Şirket sermayesinde sahibi  oldukları payları Borsa dışında satılmayacağı, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacağı veya Borsa’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edilmeyeceği ve Şirket paylarının Borsa’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca sahip olunan Şirket paylarını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceği ve/veya Borsa’da veya Sermaye Piyasası Kurulu’na veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağı ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağı ve ayrıca Oba Makarna paylarının Borsa’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca sahip olunan Oba Makarna paylarının, payların halka arz fiyatından bağımsız olarak, Borsa’da veya Borsa dışında satılmayacağı, başka yatırımcı hesaplarına virmanlanmayacağını veya Borsa’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu edilmeyeceği, yönünde taahhütte bulunmuşlardır.
Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı Şirketi’in halka arz neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun
%40-50’lik kısmını Ürün Çeşitlendirme, Enerji ve Kapasite Artışı Yatırımlarında
%30-40’lık kısmını İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesinde
%10-20’lik kısmını Finansal Borçluluk Seviyesinin Azaltılmasında kullanmayı planlamaktadır.
 

İzahname

Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu, Kamuyu Aydınlatma  www.kap.gov.tr, www.obamakarna.com.tr ve www.qnbfi.com, www.kalkinma.com.tr www.unlumenkul.com ve www.ziraatyatirim.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.

CW Enerji Halka Arz Ediliyor

26 - 27 - 28 Nisan 2023 tarihlerinde CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. halka arz edilecektir. Emir iletimine aracılık yetkimiz kapsamında lehine faaliyet gösterdiğimiz QNB Finansinvest ’in konsorsiyum lideri olduğu, En İyi Gayret Aracılığı yöntemi ile CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. hisse senetlerinin halka arzına ilişkin taleplerinizi şubelerimizden veya internet şubesinden iletebilirsiniz.

Halka Arz Detayları

Halka Arz Edilecek Şirket CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Konsorsiyum Lideri QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Halka Arz Metodu Sermaye artırımı - Ortak Satışı
Aracılık Yöntemi En iyi gayret aracılığı
Talep Toplama Tarihi 26-27-28 Nisan 2023 (Çarşamba-Perşembe-Cuma)
Talep Toplama Yöntemi Sabit fiyat ile talep toplama
Halka Arz Fiyatı 108,60 TL
Halka Arz Dağıtım Yöntemi Bireysel Yatırımcılar’a dağıtım “Eşit Dağıtım Yöntemi”ne göre yapılacaktır.
Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye 105.000.000 TL nominal
Sermaye Artırımı 18.750.000 TL nominal
Ortak Satışı 6.250.000 TL
Ek Pay Satışı Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde mevcut ortaklardan Tarzan Tarık Sarvan’ın sahip olduğu 5.000.000 TL nominal değerli 5.000.000 adet hamiline yazılı B grubu payın dağıtıma tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesi planlanmaktadır. Ek satışın gerçekleşmesi halinde toplam 30.000.000 TL nominal değerli 30.000.000 adet B grubu hamiline yazılı payın halka arzı gerçekleşecektir.
Halka Arz Büyüklüğü 25.000.000 TL (Ek satış dahil 30.000.000 TL)
Satan Ortak Mevcut ortak Tarzan Tarık Sarvan’a ait 6.250.000 TL nominal değerli 6.250.000 adet B Grubu pay payların halka arzı gerçekleşecektir.
Halka Arz Açıklık Oranı %20,20 (Ek satış olması halinde %24,20)
Tahsisat Grupları Ek satış hariç, halka arz edilecek toplam 25.000.000 TL nominal değerli payların;
-20.000.000 TL nominal değerdeki %80 oranındaki kısmı Bireysel Yatırımcılara,
-5.000.000 TL nominal değerdeki %20 oranındaki kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara, 
gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiştir.
Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler Payların Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süre ile yapılması planlanmaktadır. Fiyat istikrarı fonu için satan ortaklara ait payların halka arzından karşılanmak üzere toplam kaynak, ek satış gerçekleştirilmemesi durumunda brüt halka arz gelirinin %20’si ile sınırlı olacaktır. Halka arzın ve ek satışın gerçekleşmesi durumunda ise toplam kaynak brüt halka arz gelirinin %25’i ile sınırlı olacaktır.
Satmama Taahhütleri Şirket 1 yıl boyunca bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı dahil olmak üzere dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde pay satışı yapmayacağını; Şirket ortakları T. Tarık Sarvan ve Volkan Yılmaz ise 1 yıl boyunca pay satışı yapmayacaklarını ve 1 yıl boyunca halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan pay satışı yapmayacaklarını taahhüt etmişlerdir.
Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı - İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi -%43-45
- Yatırım ve Modernizasyon Harcamaları-%13-15
- Lisanslı veya Lisanssız İşletmede olan GES Santral Alımları-%11-13
- Öz Tüketime Yönelik Çatı ve Arazi Tipi GES Santrali Kurulumu-%10-12
- Depolama Alanlarının Genişletilmesi-%8-10
- Finansman Maliyetlerinin Azaltılması-%5-7
- Anahtar Teslim Proje Geliştirme Amaçlı Arazi Satın Alımları-%3-5.

İzahname

Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahnamenin incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr, https://cw-enerji.com/tr/index.html ve www.qnbfi.com web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.

Söke Un Halka Arz Ediliyor

4 - 5 - 6 Ocak 2023 tarihlerinde Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz edilecektir. Emir iletimine aracılık yetkimiz kapsamında lehine faaliyet gösterdiğimiz QNB Finansinvest’in konsorsiyum lideri olduğu, En İyi Gayret Aracılığı yöntemi ile Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse senetlerinin halka arzına ilişkin taleplerinizi şubelerimizden veya internet şubesinden iletebilirsiniz.

Halka Arz Detayları

Halka Arz Edilecek Şirket Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Konsorsiyum Lideri QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
Halka Arz Metodu Sermaye artırımı
Aracılık Yöntemi En iyi gayret aracılığı
Talep Toplama Tarihi 4-5-6 Ocak 2023 (Çarşamba-Perşembe-Cuma)
Talep Toplama Yöntemi Sabit fiyat ile talep toplama
Halka Arz Fiyatı 7,50 TL
Halka Arz Dağıtım Yöntemi Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için oransal dağıtım
Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye 309.000.000 TL nominal
Sermaye Artırımı 77.500.000 TL nominal
Halka Arz Büyüklüğü 581.250.000 TL
Halka Açıklık Oranı %20,05
Tahsisat Grupları 50.375.000 TL nominal değerdeki %65 oranındaki kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar
23.250.000 TL nominal değerdeki %30 oranındaki kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar
3.875.000 TL nominal değerdeki %5 oranındaki kısmı Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar
Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler Payların BİST’te işlem görmeye başlamasından itibaren en fazla 30 gün süre ile QNB Finansinvest tarafından yapılması planlanmaktadır.
Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde, Halka Arza Konu Paylar’dan elde edilecek kaynaklardan sağlanmak üzere toplam kaynak, brüt halka arz gelirinin %20’si ile sınırlı olacaktır.
Satmama Taahhütleri Şirket, halka arz edilen payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacağına, Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına ve/veya Borsa İstanbul’a veya SPK’ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağına ilişkin taahhütte bulunmuştur.
Şirket’in tek pay sahibi Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş., Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca, sahip olduğu halka arza konu olmayan Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına ve/veya Borsa İstanbul’a veya SPK’ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağına ilişkin taahhütte bulunmuştur.
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş., Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca maliki olduğu halka arza konu olmayan Şirket paylarının halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa İstanbul’da satılmaması, bu payların halka arz fiyatının altında Borsa İstanbul’da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutulmaması, söz konusu payların kısmen veya tamamen bu kısıtlamaya uygun olarak satılması veya devredilmesi durumunda Kurul’un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde özel durum açıklaması yapılması ve Borsa İstanbul dışında satılan payları alanların da bu sınırlamaya tabi olacağının alıcılara bildirilmesi doğrultusunda taahhütte bulunmuştur.
Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı Halka arzdan elde edilecek gelirlerin:
- %30’unun Aydın-Söke Fabrikası ve Ankara-Sincan Fabrikası’nın elektrik enerjisi ihtiyacının güneş enerjisi santrali ile karşılanması amacıyla yapılacak yatırımlarda,
- %15’inin “Söke” markalı unlu mamullerin çeşitlerinin üretimi amacıyla kurulacak “Unlu Mamuller Tesisi” yatırımında,
- %12,5’inin Aydın-Söke’de 30.000 ton kapasiteli ve Ankara- Sincan’da 20.000 ton kapasiteli ilave hammadde ve mamul deposu yapımında,
-%35’nin hammadde fiyatı dalgalanmaları ile ortalama stok seviyelerinin optimum seviyelerde tutulması etkileri ile işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla,
- %7,5’inin, gıda sektöründe yurt dışı ve/veya bölgesel pazarlarda pazar hakimiyeti olan, marka bilinirliği yüksek şirketlere stratejik ve finansal yatırım yapmak, Şirket bünyesinde kurulacak “Söke Dijital Girişimcilik Atölyesi”nde geliştirilecek sektörel dijitalleşme fikirlerine ve hali hazırda start-up düzeyindeki şirketlere yatırım yapmak amacıyla kullanılması planlanmaktadır.

İzahname

Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahnamenin incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr, www.soke.com.tr ve www.qnbfi.com web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.

Aztek Teknoloji Halka Arz Ediliyor

10 - 11 - 12 Ağustos 2022 tarihlerinde Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş halka arz edilecektir. Emir iletimine aracılık yetkimiz kapsamında lehine faaliyet gösterdiğimiz QNB Finansinvest’in konsorsiyum eş lideri olduğu, En İyi Gayret Aracılığı yöntemi ile Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş hisse senetlerinin halka arzına ilişkin taleplerinizi şubelerimizden ve internet şubelerinden yapabilirsiniz.

Halka Arz Detayları

Halka Arz Edilecek Şirket Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.
Konsorsiyum Eş Liderleri QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 
Halka Arz Metodu Sermaye artırımı – Ortak satışı
Aracılık Yöntemi En iyi gayret aracılığı
Talep Toplama Tarihi 10-11-12 Ağustos 2022 (Çarşamba-Perşembe-Cuma)
Talep Toplama Yöntemi Sabit fiyat ile talep toplama
Halka Arz Fiyatı 10,90 TL
Halka Arz Dağıtım Yöntemi Bireysel Yatırımcılar ve Yüksek Başvurulu Yatırımcılar için oransal dağıtım yöntemi kullanılacaktır.
Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye 80.000.000 TL nominal
Sermaye Artırımı 20.000.000 TL nominal
Ortak Satışı 5.000.000 TL nominal
Halka Arz Büyüklüğü (Nominal) 25.000.000 TL
Satan Ortak Hasan Hüseyin Ütebay: 2.500.000 TL
Mazlum Hüseyin Ütebay: 2.500.000 TL  
Halka Açıklık Oranı %25,00 
Tahsisat Grupları Bireysel Yatırımcılar - %45 (3.000 adet ve altında başvuru)
Yüksek Başvurulu Yatırımcılar - %25 (3.001 adet ve üzerinde başvuru)
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar - %30
Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı Halka arzdan elde edilecek fonun,
i) daha güçlü ve esnek finansman yapısına ulaşabilmek amacıyla kısa vadeli
ve/veya vadesi gelen mevcut kredi borçlarının azaltılması,
ii) belirli bir ürün veya hizmet geliştiren, katma değer yaratabilecek, bilişim, teknoloji, sağlık, imalat, perakende alanlarında faaliyet gösteren halka açık olmayan şirketlere girişim sermayesi yatırım fonları aracılığı ile yatırım yapılması
iii) yeni tedarikçiler ile distribütörlük anlaşmaları yapılması ve mevcut tedarikçiler ile iş kapsamının genişletilmesi ile ilgili olarak işletme sermayesi ihtiyacının güçlendirilmesinde,
iv) mevcut mağazalarına ek olarak uygun şartlar oluşması durumunda diğer büyük şehirlerde açılmak üzere mağaza sayısının artırılması için kullanılması hedeflemektedir.

İzahname

Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahnamenin incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr, www.aztekteknoloji.comwww.qnbfi.com ve www.denizyatirim.com web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.

Kocaer Çelik Halka Arz Ediliyor 

22-23-24 Haziran 2022 tarihlerinde Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz edilecektir. Emir iletimine aracılık yetkimiz kapsamında lehine faaliyet gösterdiğimiz QNB Finansinvest’in konsorsiyum lideri olduğu, En İyi Gayret Aracılığı yöntemi ile Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse senetlerinin halka arzına ilişkin taleplerinizi şubelerimizden ve İnternet Şubelerinden yapabilirsiniz.

Halka Arz Detayları

Konsorsiyum Lideri QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
İhraççı Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satan Ortak Mevcut ortak Hakan Kocaer’in sahip olduğu 25.250.000 TL nominal değerli 25.250.000 adet C grubu payların halka arzı gerçekleşecektir.
 
Halka arz kapsamında gerçekleştirilecek ortak satışı ile eş zamanlı olarak, Hakan Kocaer ilişkili taraflardan diğer alacaklar kaleminde bulunan 391,2mn TL’lik tutarı adat faizi ile birlikte toplam 414 mn TL olarak Şirket’e ödeyecektir.
 
Halka arz sonrası 591 milyon TL’nin sermaye artışından, 414 milyon TL’nin ise ortak satışından karşılanmak üzere toplam 1.005 milyon TL’nin Şirket hesaplarına girmesi hedeflenmektedir. Böylelikle ek satış hariç halka arz büyüklüğünün yüzde 78’inin Şirket’e girmesi beklenmektedir.
Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye 212.000.000 TL nominal
Aracılık Yöntemi En iyi gayret aracılığı
Halka Arz Metodu Sermaye Artırımı-Ortak Satışı
Talep Toplama Tarihi 22-23-24 Haziran 2022 (Çarşamba-Perşembe-Cuma)
Talep Toplama Yöntemi Sabit fiyat ile talep toplama
Halka Arz Dağıtım Yöntemi Oransal Dağıtım
Halka Arz Fiyatı 27,50 TL
Halka Arz Edilen Pay Adedi Ortak Satışı   25.250.000 TL nominal
Sermaye Artırımı  21.500.000 TL nominal
Ek Satış     9.350.000 TL nominal
Ek Satış Hariç Toplam Büyüklük   46.750.000 TL nominal
Ek Satış Dahil Toplam Büyüklük   56.100.000 TL nominal
Tahsisat Grupları 28.050.000 TL nominal değerdeki %60 oranındaki kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar
16.362.500 TL nominal değerdeki %35 oranındaki kısmı Yurt içi Kurumsal Yatırımcılar
2.337.500 TL nominal değerdeki %5 oranındaki kısmı Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar
Halka Açıklık Oranı %20,02 (Ek satış olması halinde: %24,02)
Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler Payların BİST’te işlem görmeye başlamasından itibaren en fazla 30 gün süre ile QNB Finansinvest tarafından yapılması planlanmaktadır.Fiyat istikrarı fonu, Satan Ortak’a ait payların halka arzından karşılanmak üzere toplam halka arzın %20’si ile sınırlı olacaktır.
Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı Şirket halka arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık %65-%70’i ile yatırımları gerçekleştirmeyi planlamaktadır.Şirket büyüyen ve genişleyen faaliyetleri ile artan satış hacmine paralel olarak işletme sermayesi için oluşacak finansman ihtiyacında faiz riskini düşük seviyede tutmak ve finansal yapısını daha da güçlendirmek amacıyla işletme sermayesi ihtiyacını iç kaynaklarla birlikte halka arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık %30-%35’i ile karşılamayı hedeflemektedir.

İzahname

Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahnamenin incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr ), www.kocaercelik.com ve www.qnbfi.com web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş.’nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.

Sun Tekstil Halka Arz Ediliyor

11-12-13 Mayıs 2022 tarihlerinde Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz edilecektir. Emir iletimine aracılık yetkimiz kapsamında lehine faaliyet gösterdiğimiz QNB Finansinvest’in konsorsiyum lideri olduğu, En İyi Gayret Aracılığı yöntemi ile Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse senetlerinin halka arzına ilişkin taleplerinizi şubelerimizden ve İnternet Şubelerinden yapabilirsiniz.

Halka Arz Detayları

 

Konsorsiyum Lideri QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
İhraççı Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satan Ortak Elvan Ünlütürk (3.900.000 TL nominal) ve Şefika Günseli Ünlütürk (3.900.000 TL nominal)
Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye 120.000.000 TL nominal
Aracılık Yöntemi En iyi gayret aracılığı
Halka Arz Metodu Sermaye Artırımı-Ortak Satışı
Talep Toplama Tarihi 11-12-13 Mayıs 2022 (Çarşamba-Perşembe-Cuma)
Talep Toplama Yöntemi Sabit fiyat ile talep toplama
Halka Arz Dağıtım Yöntemi Oransal Dağıtım
Halka Arz Fiyatı 26 TL
Halka Arz Edilen Pay Adedi Ortak Satışı 7.800.000 TL nominal
Sermaye Artırımı 15.600.000 TL nominal
Ek Satış  4.680.000 TL nominal
Ek Satış Hariç Toplam Büyüklük  23.400.000 TL nominal
Ek Satış Dahil Toplam Büyüklük  28.080.000 TL nominal
Tahsisat Grupları 117.000 TL nominal değerdeki %0,5 oranındaki kısmı Grup Çalışanları
7.020.000 TL nominal değerdeki %30,0 oranındaki kısmı Bireysel Yatırımcılar
10.413.000 TL nominal değerdeki %44,5 oranındaki kısmı Yüksek Başvurulu Yatırımcılar
5.850.000 TL nominal değerdeki %25,0 oranındaki kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar
Halka Açıklık Oranı %17,26 (Ek satış olması halinde: %20,71)
Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süreyle fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı Şirket, faaliyetlerinin sürdürülebilir bir şekilde büyümesinin devam etmesi başta olmak üzere, Şirket'in işletme sermayesi, yatırım harcamaları, finansman maliyetinin azaltılması ve Ar-ge, Ür-ge harcamalarında kullanmayı hedeflemektedir. Büyüme hedefleri kapsamında yapılacak ve kapasite artışı getirecek olan yeni üretim tesisi, dijital uygulamaların genişletilmesi yatırımları ile birlikte aynı zamanda artacak olan işletme sermayesinin de güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

İzahname

Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahnamenin incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr ve www.suntekstil.com.tr ve www.qnbfi.com web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.

Smart Güneş Teknolojileri Halka Arz Ediliyor

16-17-18 Mart 2022 tarihlerinde Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim San. Ve Tic. A.Ş. halka arz edilecektir. Emir iletimine aracılık yetkimiz kapsamında lehine faaliyet gösterdiğimiz QNB Finansinvest’in konsorsiyum eş lideri olduğu, En İyi Gayret Aracılığı yöntemi ile Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim San. Ve Tic. A.Ş. hisse senetlerinin halka arzına ilişkin taleplerinizi şubelerimizden ve internet Şubelerinden yapabilirsiniz.

Halka Arz Detayları

 

Konsorsiyum Lideri QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
İhraççı Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim San. ve Tic. A.Ş.
Satan Ortak Smart Holding A.Ş.’ye ait 6.340.000 TL nominal değerli 6.340.000 adet B grubu pay
Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye 127.500.000 TL nominal
Aracılık Yöntemi En iyi gayret aracılığı
Halka Arz Metodu Sermaye Artırımı-Ortak Satışı
Talep Toplama Tarihi 16-17-18 Mart 2022 (Çarşamba-Perşembe-Cuma)
Talep Toplama Yöntemi Sabit fiyat ile talep toplama
Halka Arz Dağıtım Yöntemi Oransal Dağıtım
Halka Arz Fiyatı 14 TL
Halka Arz Edilen Pay Adedi Ortak Satışı  6.340.000 TL nominal
Sermaye Artırımı 25.500.000 TL nominal
Ek Satış 6.368.000 TL nominal
Ek Satış Hariç Toplam Büyüklük 31.840.000 TL nominal
Ek Satış Dahil Toplam Büyüklük 38.208.000 TL nominal
Tahsisat Grupları 318.400 TL nominal değerdeki %1 oranındaki kısmı Grup Çalışanları
6.368.000 TL nominal değerdeki %20 oranındaki kısmı Bireysel Yatırımcılar
12.417.600 TL nominal değerdeki %39 oranındaki kısmı Yüksek Başvurulu Yatırımcılar
12.736.000 TL nominal değerdeki %40 oranındaki kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar
Halka Açıklık Oranı %20,81 (Ek satış olması halinde: %24,97)
Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş, Smart Enerji paylarına yönelik olarak fiyat istikrarı işlemlerinde bulunmayı planlamaktadır. Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren en fazla 30 gündür.
Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı Hücre Yatırımı   %30-35
Ar-Ge ve Ür-Ge Yatırımları %3-5
İşletme Sermayesi %30-35
Yeni Yatırımlar %20-25
Dikey Entegrasyon %2-3
Teknoloji Girişimlerine Yatırım %3-5.

İzahname

Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahnamenin incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr ve www.smartsolar.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.

Birleşim Mühendislik Halka Arz Ediliyor

11-12-13 Ağustos 2021 tarihlerinde Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma San. ve Tic. A.Ş. halka arz edilecektir. Emir iletimine aracılık yetkimiz kapsamında lehine faaliyet gösterdiğimizQNB Finansinvest’in konsorsiyum lideri olduğu, En İyi Gayret Aracılığı yöntemi ile Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma San. ve Tic. A.Ş. hisse senetlerinin halka arzına ilişkin taleplerinizi şubelerimizden yapabilirsiniz.

Halka Arz Detayları

 

Konsorsiyum Lideri QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İhraççı Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma San. ve Tic A.Ş.
Satan Ortak Gerçek Kişi Ortaklar: Mesut Altan, İdris Çakır
Çıkarılmış Sermaye 80.000.000 TL nominal
Aracılık Yöntemi En iyi gayret aracılığı
Halka Arz Metodu Ortak Satışı - Sermaye Artışı
Talep Toplama Tarihi 11-12-13 Ağustos 2021 (Çarşamba-Perşembe-Cuma)
Talep Toplama Yöntemi Sabit fiyat ile talep toplama
Halka Arz Dağıtım Yöntemi Oransal Dağıtım
Halka Arz Fiyatı 9,10 TL
Halka Arz Edilen Pay Adedi Ortak Satışı 11.000.000 TL nominal
Sermaye Artırımı 22.000.000 TL nominal
Ek Satış 6.000.000 TL nominal
Ek Satış Hariç Toplam Büyüklük 33.000.000 TL nominal
Ek Satış Dahil Toplam Büyüklük 39.000.000 TL nominal
Tahsisat Grupları %50 Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
%30 Yüksek Başvurulu Yatırımcı
%20 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
Halka Açıklık Oranı %32,35 (%38,24 ek satış dahil)
Satmama Taahhüdü Şirket ve Satan Ortaklar için 6 ay (Fiyat istikrarı kapsamında Borsa’dan geri alınabilecek paylar dahil olmak üzere)
Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler Payların Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süre ile yapılması planlanmaktadır. Fiyat istikrarı fonu için satan ortaklara ait halka arz edilecek paylardan 4.950.000 TL nominal değerdeki pay satışından elde edilecek hasılat kullanılacaktır.
Fon Kullanım Yeri Potansiyel yatırım fırsatlarının değerlendirilerek büyümenin sürdürülmesi, Şirket’in ileriye dönük planları çerçevesinde işletme sermayesinin ve finansal yapısının güçlendirilmesi, konularında kullanacaktır

İzahname

Birleşim Halka Arz Tanıtım Videosu

Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahnamenin incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr ve www.birlesim.com web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.