bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Kişisel Verilerinizin Korunması Hakkında Bilgilendirme

DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ; KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK SİZİ BİLGİLENDİRMEK İSTERİZ:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, Bankamıza ibraz ettiğiniz maaş bordroları veyahut çalışma ilişkisinin devam ettiğine ilişkin olarak düzenlenen işveren yazılarında yer alan kişisel verileriniz ya da sağlık raporunuzda/raporlarınızda yer alan özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Veri olarak aşağıda belirtilen kapsam, hukuki neden ve amaçlar ile Veri Sorumlusu sıfatıyla QNB Finansbank A.Ş. ("QNB Finansbank") tarafından işlenecektir.

 "Kişisel Verilerinizin işlenmesi" bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak ürün ve hizmetlerden, türev işlemler ile Eurobond, QNB Finans Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu (FUB), QNB Finans Portföy Birinci Serbest Döviz Fon (FPZ), QNB Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (FYD) satışlarına ilişkin işlemleri gerçekleştirebilmeniz amacı ile tarafınızdan fiziki ve/veya elektronik yollarla elde edilen veyahut çalışma ilişkisinin devam ettiğine ilişkin olarak düzenlenen işveren yazılar ile sağlık raporunuz/raporlarınızda yer alan bilgiler, QNB Finansbank’ın sunduğu ürün ve hizmetleri geçerli ve hukuka uygun olarak verebilmesini temin edebilmek için, sözleşmenin ifasının sağlanması; sağlık raporu alındığı durumlarda ise tarafınızca verilecek açık rıza hukuki sebeplerine dayanılarak, QNB Finansbank tarafından işlenecektir.

Bu kapsamda anılan bordro veyahut çalışma ilişkisinin devam ettiğine ilişkin olarak düzenlenen işveren yazıları ya da sağlık raporunuzda/raporlarınızda bulunan tüm kişisel verileriniz, QNB Finansbank nezdinde yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan ortamlarda muhafaza edilecek olup, herhangi bir üçüncü kişi veya kuruma aktarılmayacaktır.

QNB Finansbank'a başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; I) işlenip işlenmediğini öğrenme, II) işlenmişse bilgi talep etme, III) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, IV) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, V) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, VI) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, VII) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (V) ve (VI) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, VIII) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, IX) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel Veri Sahibi/ İlgili Kişi olarak, KVKK’nın 11’inci maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi,

  • QNB Finansbank şubelerinden de temin edebileceğiniz Başvuru Formu’nu kullanılarak veya yazılı olarak kimliğinizi tevsik edici belgeler ile (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.) şahsen başvuru yapmak sureti ile QNB Finansbank’a teslim edebilir,
  • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da QNB Finansbank’a daha önce bildirilen ve QNB Finansbank sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz aracılığı ile,

Başvurularda;

  • Kişisel Veri Sahibinin/İlgili Kişinin adı, soyadı ve başvuru yazılı ise imzası,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
  • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
  • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
  • Talep konusu,

belirtilmeli, konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. Başvurular Bankamız tarafından yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

Yazılı başvurularda, evrakın Bankamıza tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir.

Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun Bankamıza ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

Ticaret sicil no: 237525 Mersis no: 0388-0023-3340-0576 Ticaret unvanı: QNB Finansbank A.Ş. Merkez adres: Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası, No: 215 Şişli/İstanbul İnternet sitesinin adresi: www.qnbfinansbank.com Telefon Bankacılığı: 0850 222 0 900