bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Dijital Köprü QNB Finans Faktoring Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi, kişisel veri olarak tanımlanmıştır.

Özel nitelikli kişisel veri ise KVKK’da ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, dini, mezhebi veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler olarak tanımlanmaktadır.

QNB Finans Faktoring A.Ş. ("QNB Finansfaktoring") KVKK hükümleri uyarınca Veri Sorumlusu sıfatı ile, gerekmesi halinde özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, aşağıda yer verilen veri kategorilerinde kişisel verilerinizi yine aşağıda belirtilen kapsamda, anılan hukuki sebep ve amaçlarla işleyebilecektir.

 

Kişisel Veri Kategorisi Kişisel Verinin İçeriği
Kimlik verisi Ad soyad, Anne - baba adı, Anne kızlık soyadı, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, Nüfus cüzdanı seri sıra no, TC kimlik no vb.
İletişim verisi Adres no, E-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon no vb.
Lokasyon verisi

Bulunduğu yerin konum bilgileri vb.

Hukuki işlem verisi Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler vb.
Müşteri işlem verisi Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi vb.
Fiziksel mekan güvenliği verisi Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları vb.
İşlem güvenliği verisi IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri vb.
Risk yönetimi verisi Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler vb.
Finans verisi Bilanço bilgileri, Finansal performans bilgileri, Kredi ve risk bilgileri, Malvarlığı bilgileri vb.
Mesleki deneyim verisi Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri vb.
Pazarlama verisi Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler vb.
Görsel ve işitsel kayıtlara ilişkin veriler Görsel ve İşitsel kayıtlar vb.
Sağlık verileri Engellilik durumuna ait bilgiler, Kan grubu bilgisi, Kişisel sağlık bilgileri, Kullanılan cihaz ve protez bilgileri vb.
Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin veriler Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler vb.

"Kişisel Verilerinizin işlenmesi"; bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

QNB Finansfaktoring olarak, öncelikle size kesintisiz olarak daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi amaçlarıyla sunacağımız faktoring ürün ve hizmetlerimiz için, yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, size bu kapsamda vereceğimiz hizmetleri daha iyi sunabilmek amaçları başta olmak üzere işlenen verileriniz ile ayrıca www.qnbff.com uzantılı internet sitemiz üzerinden paylaştığınız yahut internet sitesi kullanımınız nedeni ile çerezler* (Gizlilik ve Çerez Politikamız ile ilgili detaylı bilgi için https://www.qnbff.com/tr-TR/gizlilik-ve-cerez-politikasi adresini inceleyebilirsiniz) aracılığı ile toplanan bilgileriniz her zaman güvenle saklanır ve yasal çerçeve dışındaki 3. kişilere açıklanmaz. Şirketimiz ile paylaştığınız her türlü veriniz sır niteliğindedir ve ifşa edilmez.

Kişisel verilerinizin faktoring işlemleriniz için kullanılması, özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerinizin korunması temel prensibimizdir.

QNB Finansfaktoring olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi, verilerinizin bütünlüğü ve güncelliğinin korunması için en üst düzeyde önlemler aldığımızı ve dış hizmet aldığımız ve/veya iş ortaklığı yaptığımız tüm kuruluşların bilgi güvenliği ve gizlilik standartlarımıza uygun hareket etmelerini sağladığımızı belirtmek isteriz.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

QNB Finansfaktoring tarafından;

 • QNB Finansfaktoring konuya ilişkin olarak ileteceğiniz açık rızaya dayalı olarak; faktoring hizmetlerinin en iyi şekilde sunulabilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi için genel veya size özel kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetlere ilişkin tekliflerin hazırlanması, bu hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama, promosyon, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması amaçları ile,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak; tarafınızla akdedilen Faktoring Sözleşmesi yahut başvurusunda bulunduğunuz ürünlere ait sözleşmeleriniz olmak üzere, anılan sözleşme ve bunların eklerinin gereklerini yerine getirebilmek, size faktoring ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi amaçları ile,
 • QNB Finansfaktoring’in tabi olduğu ilgili mevzuatlardan doğan hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak; müşterilerimizin kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, ürün/hizmet satış ve satış sonrası süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, risk izleme ve düzenleyici-denetleyici otoritelere karşı raporlama yükümlülüğünün yerine getirilmesi, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu başta olmak üzere, faktoring faaliyeti kapsamında QNB Finansfaktoring’in tabi olduğu tüm mevzuatlar gereği yükümlülüklerin yerine getirilmesi, faktoring faaliyetlerinin yürütülmesi, Şirketimizce sunulan veya talep edilen başkaca ürün ve hizmetlerin sunulması amaçları ile,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, QNB Finansfaktoring’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; faktoring işlem taleplerinin değerlendirmeye alınması kapsamında anılan gerçek kişi müşterinin ve/veya ticari müşterilerin sahip, ortak, yönetici ve gerçek faydalanıcılarının kredi geçmişi ve kredibilitesinin değerlendirilmesi, bu kapsamda risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi ve sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesi, çalışma alanlarının fiziksel güvenliğinin sağlanması amacı ile şubelerimizde ve genel müdürlük binamızda kamera görüntülerini kaydetmek, yerleşkelerimize gerçekleştirilen ziyaretlere ilişkin kayıtlarının takip edilmesi, bilgi güvenliği ile finansal güvenlik yönetimi ve acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; şikayet yönetimi ile tüm yasal takip ve dava süreçleri başta olmak üzere, adlî ve/veya idari otoriteler nezdindeki süreçlerin yönetilmesi amaçlarıyla

kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin aktarılması:

QNB Finansfaktoring nezdindeki kişisel verileriniz güvenle saklanır ve yasal çerçeve dışındaki 3. kişilere açıklanmaz.

QNB Finansfaktoring, yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile diğer Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 73. maddesinin 4. fıkrasında sayılan finansal kuruluşlar ile BDDK, SPK, TCMB, GİB, SGK, MASAK, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kredi Kayıt Bürosu, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. gibi kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, yargı mercilerine, otoritelere, ana hissedarımız ve onun iştiraklerine ve ana hissedarına, iştiraklerimize; aracılık/acentelik sıfatıyla faaliyet yürütülen şirketlere, faktoring faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü taraflara, iş birliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, yurt içi/yurt dışı bankalar/faktoring şirketleri, fonlar, iş birliği yapılan kuruluşlara, hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurt içi/yurt dışı/uluslararası kuruluşlar ile bağımsız denetim ve dış hizmet alınan kuruluşlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ancak yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarabilmektedir.

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri:

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla; 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve tabi olduğumuz ilgili diğer mevzuatlar uyarınca, Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması anında ve/veya bu hukuki ilişki devamı süresince onay ve/veya imzanızla tanzim edilen faktoring işlemlerine ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, veya tarafımıza göndereceğiniz SMS/e-posta, yahut internet sitemizin kullanımı nedeni ile çerezler aracılığı ile, Genel Müdürlük, Bölge, Şube, İnternet Sitemiz, Mobil Uygulamamız gibi kanallar ile, hukuken gerekmesi halinde ve onayınız dahilinde yetkili kurum ve kuruluşların veri tabanları üzerinden (Kimlik Paylaşım Sistemi, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, MERNIS, KKB, GİB vb.), yüz yüze ya da uzaktan iletişim araçları ile mesafeli olarak yapılan müşteri ziyaretleri, ticaret ve esnaf odaları ile benzeri birlik ve dernekler aracılığıyla, yurt içi/yurt dışı iştiraklerimiz, iş birliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, yurtiçi/yurtdışı bankalar/faktoring şirketleri ve diğer 3. kişiler de dahil olmak üzere QNB Finansfaktoring dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Kanun'un 11. maddesi uyarınca haklarınız:

QNB Finansfaktoring'e başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; I) işlenip işlenmediğini öğrenme, II) işlenmişse bilgi talep etme, III) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, IV) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, V) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, VI) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, VII) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (V) ve (VI) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, VIII) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, IX) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu:

Kişisel veri sahibi/ilgili kişi olarak, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerinizi,

 • Yazılı olarak kimliğinizi tevsik edici belgeler ile (kimlik kartı, sürücü belgesi vb.) şahsen başvuru yapmak sureti ile Şirketimize teslim edebilir, 
 • Güvenli elektronik imza ya da daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile

iletebilirsiniz.
Başvurularda;

 • Kişisel veri sahibinin/ilgili kişinin adı, soyadı ve başvuru yazılı ise imzası,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu

belirtilmeli, konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. Başvurular Şirketimiz tarafından yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilmekte olup, yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.
Yazılı başvurularda, evrakın Şirketimize tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir.
Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun Şirketimize ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

Veri Sorumlusu Bilgileri:

Ticaret Sicil No: 701192 Mersis No: 0388-0617-3950-0022 Ticaret Unvanı: QNB Finans Faktoring A.Ş. Merkez Adresi: Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası, No: 215, Kat: 21 Şişli/Istanbul İnternet sitesi: www.qnbff.com Tel: 0212 371 38 00 Faks: 0212 371 38 99