Ana içeriğin başı

Kişisel Verilerinizin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası

Amaç

Tanımlar

Kanunun uygulanması ve bu Politika kapsamında;

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

İlgili kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişileri,

İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini,

Kanun : 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu,

Kişisel Veri Sahibi/ İlgili Kişi: Müşteriler, ya da kişisel verisi işlenen Müşteri olmayan; potansiyel müşteriler, çalışanlar, çalışan adayları, hissedarlar, ziyaretçiler, kendisi ile akdettiği bir sözleşme çerçevesinde (destek hizmeti, bağımsız denetim, derecelendirme, danışmanlık, hizmet, satın alma, iş birliği, çözüm ortaklığı vb.) iş ilişkisi içerisinde bulunulan kurum ve kuruluşlar ve bunların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri ile üçüncü gerçek kişiyi,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

Müşteri: Banka ile imzalamış olduğu sözleşmeye istinaden Bankadan hizmet alan ve verisi işlenen ilgili gerçek kişiyi,

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

Kapsam

Bu Politika, QNB Finansbank müşterileri, potansiyel müşterileri, çalışanları, çalışan adayları, hissedarları, ziyaretçileri, kendisi ile akdettiği bir sözleşme çerçevesinde (destek hizmeti, bağımsız denetim, derecelendirme, danışmanlık, hizmet, satın alma, iş birliği, çözüm ortaklığı vb.) iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurum ve kuruluşlar ve bunların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri ile üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm Kişisel Verilerine uygulanmaktadır.

Politikanın Yürürlüğü

Bu Politika 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Politika'nın tamamının veya bir kısmının yenilenmesi durumunda Politika'nın versiyonları güncellenecektir.

Politika, QNB Finansbank web sitesi www.qnbfinansbank.com da yayımlanmakta olup, Kişisel Veri Sahibi/ İlgili Kişinin talebi olması halinde kendileri ile de paylaşılır.

Bu Politika'nın QNB Finansbank genelinde uygulanmasından, tüm çalışanlar yetkileri dahilinde sorumludur.

Politikanın Zaman Bakımından Uygulanması

Kanun'un geçici 1. maddesinin 3. fıkrasında, hâlihazırda işlenmiş Kişisel Verilerin durumu düzenlenmiştir. Buna göre, Kanun' un yayımı tarihinden önce işlenmiş olan Kişisel Veriler, Kanun' un yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde Kanun hükümlerine uygun hâle getirilir. Bu süreç içerisinde Kanun hükümlerine aykırı olduğu tespit edilen Kişisel Veriler derhâl silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Fakat Kanun' un yayım tarihi olan 07 Nisan 2016 tarihinden önce hukuka uygun olarak alınmış rızalar, bir yıl içinde aksine bir irade beyanında bulunulmaması hâlinde, Kanun' a uygun kabul edilir.

Politikanın Kişiler Bakımından Uygulanması

Kanun'un 2. maddesine göre Kanun hükümleri kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır. Buna göre, tüzel kişilere ait kişisel veriler Kanun kapsamı dışındadır, ancak tüzel kişiye ait verilerden gerçek kişinin belirlenmesinin mümkün olması halinde bu veriler de Kanun kapsamında sayılacaktır.

Anonim hale gelmiş ve tanımlanamayan veri ve tüzel kişilere ilişkin veriler kişisel veri olarak kabul edilmemektedir ve bu Politika'ya tabi değildir.

Kişisel Veri

Kimliği belirli ya da belirlenebilir nitelikteki gerçek bir kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Kişisel veriden söz edebilmek için, verinin bir gerçek kişiye ilişkin olması ve bu kişinin de belirli ya da belirlenebilir nitelikte olması gerekmektedir.

 • a. Gerçek kişiye ilişkin olma: Kişisel veri, gerçek kişiye ilişkin olup, tüzel kişilere ilişkin veriler kişisel verinin tanımının dışındadır. Dolayısıyla, bir şirketin ticaret unvanı ya da adresi gibi tüzel kişiliğe ilişkin bilgiler (bir gerçek kişiyle ilişkilendirilebilecekleri durumlar haricinde) kişisel veri sayılmayacaktır.
 • b. Kişinin belirli veya belirlenebilir olması: Kişisel veri, veri sahibinin doğrudan kimliğini gösterebileceği gibi, o kişinin kimliğini doğrudan göstermemekle birlikte, herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin belirlenmesini sağlayan tüm bilgileri de kapsar.
 • c. Her türlü bilgi: Her türlü bilgi ifadesi son derece geniş olup, bir gerçek kişinin; adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi bireyin sadece kimliğini ortaya koyan bilgiler değil; telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, IP adresi, e-posta adresi, hobiler, tercihler, etkileşimde bulunulan kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri, sağlık bilgileri gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler, kişisel veri olarak kabul edilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin işlenmesi kavramı zincirleme döngüyü ifade etmektedir. Kanun'un 2. maddesinde, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla ilk defa elde edilmesiyle başlayan bir süreç ve devamındaki her türlü işleme, veri işleme olarak tanımlanmıştır. Kişisel veriler belirtilen şekilde toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirme işlemlerine kadar olan süreçte gerçekleştirilen her türlü faaliyet Kanun kapsamında kişisel verilerin işlenmesi olarak değerlendirilmektedir.

Kişisel veriler çeşitli şekillerde işlenebilir:

 • Toplama veya kaydetme: Kişisel verilerin ilk defa elde edildikleri an itibariyle işleme fiili başlamaktadır.
 • Organize etme/depolama: Dijital ya da fiziksel ortamda, kişisel verilerin saklanması, barındırılması ya da depolanması işleme kapsamında kabul edilir.
 • Kullanma/değiştirme: Kişisel verilerin, görüntülenmesi de dâhil olmak üzere, her türlü kullanımı işleme sayılır.
 • Aktarma: Kişisel verilerin çeşitli yöntemlerle iletilmesidir.
 • Yayma/erişilebilir kılma: Fiziksel olarak dağıtmak veya paylaşmak gibi, verileri dijital ortamda üçüncü tarafların erişimine açmak da bir işleme türüdür.
 • Engelleme: Bunlar da bir işleme faaliyeti olarak kabul edilmektedir.

Kişisel veriler otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenebilecektir:

a. Otomatik İşleme

Otomatik olarak veri işlenmesi; bilgisayar, telefon, saat vb. işlemci sahibi cihazlar tarafından yerine getirilen, yazılım veya donanım özellikleri aracılığıyla önceden hazırlanan algoritmalar kapsamında insan müdahalesi olmadan kendiliğinden gerçekleşen işleme faaliyetidir.

b. Otomatik Olmayan Yollarla İşleme (Veri Kayıt Sisteminin Parçası Olmak Kaydıyla)

Kişisel veriler otomatik işlemeye tabi tutulmasalar da, "veri kayıt sistemi" aracılığıyla işlendiklerinde de Kanun hükümlerine tabi olacaklardır. Bu sistemler elektronik yahut fiziki ortamda oluşturulabilir.

Verilerin hukuka uygun işlenmesi için aşağıdaki tüm şartların birlikte sağlanması gerekir:

 • İşlemenin rıza veya istisnaya dayalı olması,
 • Aydınlatmanın gerçekleşmiş olması,
 • İşlemenin amaç ve süre ile sınırlı olması,
 • Genel (temel) hukuk ilkelerine uygun olması.

Müşterilerimiz tarafından, QNB Finansbank tarafından sunulan bankacılık hizmetleri kullanıldığı süre boyunca ve herhalükarda ilişkinin sona ermesinin ardından Banka, işbu Politikada belirtilen amaçlara uymak suretiyle, Kişisel Veri Sahibi/İlgili Kişinin verilerini işleme hakkına sahiptir.

Kişisel Veri Sahibi/ İlgili Kişi bakımından ise, Kanunda öngörülen hukuka uygunluk sebepleri devam ettiği surette QNB Finansbank Kişisel Veri Sahibi/İlgili Kişinin verilerini işleme hakkına sahiptir.

QNB Finansbank tarafından yapılan kişisel veri işleme, bankacılık faaliyetleri kapsamında otomatik olan, yarı otomatik olan veya otomatik olmayan yollar kullanılarak veriye yönelik gerçekleştirilen işlemlerdir.

Kişisel Verilerin işlenmesi; verilerin elde edilmesi, ses ya da video kaydı alınması, bunların toplanması, kaydedilmesi muhafaza edilmesi, organize edilmesi, depolanması, kullanılması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi sınıflandırılması, açıklanması, yurtiçi ya da yurtdışına aktarılması, erişilebilir kılınması, devralınması, kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler

QNB Finansbank tarafından, Kişisel Veriler, Kanunda öngörülen ilkelere ve bu Politikada yer verilen usul ve esaslara uygun olarak aşağıdaki kapsamda işlenir.

 • Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma

  QNB Finansbank, Kişisel Verileri, ilgili mevzuata ve dürüstlük kuralının gereklerine uygun olarak işler ve bu sınırlar içerisinde kullanır.

 • Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma

  QNB Finansbank Kişisel Veri Sahiplerinin temel haklarını ve meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği Kişisel Verilerin doğru ve güncel olmasını sağlar. Bu kapsamda verilerin elde edildiği kaynakların belirli olması, doğruluğunun teyit edilmesi, güncellenmesi gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesi gibi hususları özenle dikkate alır.

 • Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme

  QNB Finansbank, veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirler ve bu amacın meşru olmasını sağlar. Amacın meşru olması, QNB Finansbank'ın işlediği Kişisel Verilerin, halihazırda sunmakta olduğu bankacılık hizmetleri ve bu kapsamda gerçekleştirdiği iş veya faaliyeti ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olması anlamına gelir.

 • İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

  QNB Finansbank, işlenen Kişisel Verilerin, belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli olmasını sağlar ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan Kişisel Verilerin işlenmesinden kaçınır. Sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik veri işlemek için, işlemeye ilk kez başlıyor gibi, Kanun'da düzenlenmiş olan Kişisel Verilerin işlenme şartlarını gerçekleştirir. Ayrıca işlenen veriyi, sadece amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olanla sınırlı tutar.

 • İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme

  QNB Finansbank, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve faaliyeti kapsamında tabii olduğu tüm mevzuatlar gereği, verilerin saklanması için öngörülen bir süre bulunması halinde bu sürelere uyum gösterir; aksi durumda Kişisel Verileri, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza eder. QNB Finansbank, tarafından bir Kişisel Verinin daha fazla saklanması için geçerli bir sebep olmaması durumunda, söz konusu veri Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası'nda yer alan düzenlemeler çerçevesinde silinir, yokedilir yahut anonim hale getirilir.

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kanun'da Müşterinin kendisiyle ilgili veri işlenmesine, özgürce, konuyla ilgili yeterli bilgi sahibi olarak, tereddüde yer bırakmayacak açıklıkta ve sadece o işlemle sınırlı olarak verdiği onay beyanı "açık rıza" olarak tanımlanmaktadır. Kanunun 5. maddesi uyarınca açık rıza Kanundaki kişisel veri işleme şartlarından biridir ve diğer kişisel veri işleme şartlarına göre karşılaştırmalı bir üstünlüğü bulunmamaktadır. Açık rıza veri işleme faaliyetine hukukilik kazandıran yegane unsur değildir.

Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, Kişisel Veri Sahibi/İlgili kişinin açık rızası aranmaksızın Kişisel Verilerinin işlenmesi mümkündür:

 • a. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • b. QNB Finansbank, Kişisel Veri Sahibi/İlgili Kişilerin Kişisel Verilerini açık rızaları olmasa dahi bankacılık faaliyeleri nedeni ile tabii olduğu kanunların açıkça öngördüğü kapsamda işleyebilir.
 • c. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • d. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • e. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • f. Kişisel Veri Sahibi/İlgili Kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • g. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • h. Kişisel Veri Sahibi/İlgili Kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Veri Sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • i. QNB Finansbank, Kişisel Veri Sahibi/İlgili Kişilerin Kanun ve bu Politika kapsamında korunan temel hak ve özgürlerine zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerinin temini için Kişisel Verilerin işlenmesinin zorunlu olduğu durumlarda Kişisel Veri Sahibi/ İlgili Kişinin verilerini işleyebilir.

QNB Finansbank, Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin temel ilkelere uyulması ve QNB Finansbank ile Kişisel Veri Sahibi/İlgili Kişinin menfaat dengesinin gözetilmesi konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir.

Veri İşleme Amaçları

QNB Finansbank, Kişisel Verileri,

 • 5411 sayılı Bankacılık Kanunu başta olmak üzere, bankacılık faaliyeti kapsamında tabii olduğu tüm mevzuatlar gereği yükümlülüklerini yerine getirmek,
 • Bankacılık hizmetlerinin verilebilmesi için akdedilen ürün ve hizmetlere konu sözleşmelerin koşullarının ifası ve üstlenilen yükümlülükleri yerine getirebilmek,
 • Müşterilerimizin kredibilite değerlemelerinin yapılması, istihbarat, bilgi araştırmaları, planlama, istatistiki çalışmaların yapılabilmesi,
 • Müşterilerimizin kredi geçmişi, istatistiki verileri, vb. ile ilgili verilerini analiz etmesi sırasında Bankanın hizmetlerinin Müşterilerimize en iyi şekilde sunulabilmesi için kullanmak sureti ile geliştirilmesi;
 • Müşterilerimize sunulan bankacılık hizmetlerinin güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçilebilmesi, bu hususta gerekli bilgilendirmelerin yapılabilmesi,
 • Müşterilerimizin bankacılık işlemlerinin ve/veya kredi geçmişinin ve/veya davranış modellerinin temin edilmesinin gerekli olduğu, yeni ve/ veya ilave bir kredi veya kredi dışı ürün teklif edilmesi yahut mevcut koşulların değiştirilmesi;
 • Bankacılık, sigortacılık, yatırım ve finans ürünleri ile ilgili hizmetlerin verilebilmesi ve acenta sıfatıyla sunulabilecekler de dahil olmak üzere bunlara ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi, bu kapsamdaki faaliyetlerin yürütülmesi ve hizmetlerin geliştirilmesi,
 • Müşterilerimizin kullanım alışkanlıkları göz önünde bulundurularak ilgilenebilecekleri ürünlere ilişkin yönlendirmede bulunulması ve kampanyalara ilişkin bilgi verilebilmesi, anılan hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama, promosyon ve kampanya faaliyetlerinin yapılması,
 • Müşteri memnuniyetini artırmak için şubeler, alternatif dağıtım kanalları, internet bankacılığı ve/veya QNB Mobil'den  bankacılık işlemleri yapan müşterilerimizi tanınabilmesi ve müşteri analizinde kullanılabilmesi, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yapılabilmesi,
 • Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 • İnsan kaynakları politikalarımızın en iyi şekilde planlanması ve uygulanması, iş başvuruları esnasında paylaşılan kişisel verilerin değerlendirilmesi,

amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işler.

Çalışan ve Çalışan Aday Verilerinin İşlenmesi

Mevcut Çalışanlar: QNB Finansbank ile akdettiği iş sözleşmesi çerçevesinde bu sözleşmenin ifa edilmesi amacıyla, ve/veya bu sözleşmeden doğan özlük haklarının yerine getirilmesi ve bunların kesintisiz olarak sürdürülmesi, çalışanlara sağlanacak her türlü sigorta hizmetleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti, performans yönetimi ile değerlendirmesi ve takibi, eğitim faaliyetleri, insan kaynakları ve eğitim süreçlerinin yerine getirilmesi gibi amaçlarla QNB Finansbank, Kişisel Veri Sahibi/İlgili kişinin iş ve/veya staja başlaması sebebiyle açıkladığı Kişisel Verilerini işleme hakkına sahiptir.

Çalışan Adayları: iş başvurularının değerlendirilmesi, istihbarat, araştırma ve diğer işe alım süreçlerinin yürütülmesi ilgili kanun düzenlemelerine uygun olarak yürütülür.

İş ilişkisiyle ilgili olan ancak ilk başta iş sözleşmesinin ifasının bir parçası olmayan Kişisel Verinin işlenmesi için hukuka uygunluk sebeplerinin olması gerekir. (başvuru sahibinin rızası (elektronik ve elektronik olmayan yollarla), QNB Finansbank'ın meşru menfaati, Kanun ve bu Politikada yer alan veri işleme ilke ve amaçları gibi)

Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri, Şube, Atm Girişlerinde ve İçerisindeki Kamera İle Verilerin İşlenmesi

QNB Finansbank, güvenlik kamerası ile Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri, Şube, Atm girişlerinde ve içerisinde gerçekleştirdiği video kaydı ile; kendi ve 3. kişilerin güvenliğini sağlamaya ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır.

Yukarıda açıklanan kapsamdaki veri işleme faaliyeti 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

QNB Finansbank, güvenliğin sağlanması amacıyla, yürürlükte bulunan ilgili mevzuatta öngörülen amaçlarla ve Kanunda sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kamerası izleme faaliyetinde bulunmaktadır.

QNB Finansbank ile telefon üzerinden iletişim kurulduğunda da Kişisel Veri Sahibi /İlgili Kişi' nin bilgilendirilmesi sureti ile ses kaydı yapılmaktadır.

Ziyaretçilere İlişkin Verilerin İşlenmesi

QNB Finansbank tarafından; güvenliğin sağlanması ve bu Politika'da belirtilen amaçlarla, QNB Finansbank Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri ile Şubelerde ziyaretçi giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Ziyaretçi olarak QNB Finansbank Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri ile Şubelere gelen kişilerin isim ve soyadları elde edilirken ya da QNB Finansbank Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri ile Şubeler nezdinde asılan ya da diğer şekillerde ziyaretçilerin erişimine sunulan aydınlatma metinleri aracılığıyla söz konusu Kişisel Veri Sahibi / İlgili Kişiler aydınlatılmaktadırlar.

Ziyaretçi giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

Ziyaretçilere Sağlanan İnternet Erişimlerine İlişkin Kayıtların Saklanması

QNB Finansbank tarafından güvenliğin sağlanması ve bu Politika'da belirtilen amaçlarla; QNB Finansbank tarafından Genel Müdürlük Binaları içerisinde bulunulan süre içerisinde talep eden ziyaretçilere internet erişimi sağlanabilmektedir. Bu durumda internet erişimlerine ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Şuçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve bu kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre kayıt altına alınmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veya QNB Finansbank içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla işlenmektedir.

Bu çerçevede elde edilen log kayıtlarına yalnızca sınırlı sayıda QNB Finansbank çalışanının erişimi bulunmaktadır. Bahsi geçen kayıtlara erişimi olan QNB Finansbank çalışanları bu kayıtları yalnızca yetkili kamu kurum ve kuruluşundan gelen taleplerin cevaplanmasında veya denetim süreçlerinde kullanmak üzere erişmekte ve yalnızca hukuken yetkili olan kişilerle paylaşmaktadır.

Web Sitesi Ziyaretçileri

QNB Finansbank mülkiyetinde bulunan web sitelerinde; bu siteleri ziyaret eden kişilerin sitelerdeki ziyaretlerini ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek; kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek ve çevrimiçi reklamcılık faaliyetlerinde bulunabilmek maksadıyla teknik vasıtalarla (Örn. Çerez-cookie gibi) site içerisindeki internet hareketleri kaydedilmektedir.

QNB Finansbank'ın gerçekleştirmekte olduğu bu faaliyetlere ilişkin kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin detaylı açıklamalar ilgili web sitelerinin "Gizlilik Politikası" metinleri içerisinde yer almaktadır.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

QNB Finansbank tarafından, Kanun ile "özel nitelikli" olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, Kanunda öngörülen düzenlemelere uygun davranılmaktadır.

Kanun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri "özel nitelikli" olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Kanuna uygun bir biçimde QNB Finansbank tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, Kurul tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla;

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya
 • Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,

Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

QNB Finansbank, hukuka uygun olan Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak Kişisel Veri Sahibi/İlgili Kişinin Kişisel Verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. QNB Finansbank bu doğrultuda Kanunun 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

QNB Finansbank meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan Kanunun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir:

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise,
 • Kanunlarda Kişisel Verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
 • Kişisel Veri Sahibi/İlgili Kişinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve Kişisel Veri Sahibi/İlgili Kişi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verinin aktarılması gerekli ise,
 • QNB Finansbank' ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için Kişisel Veri aktarımı zorunlu ise,
 • Kişisel Veriler, Kişisel Veri Sahibi/İlgili Kişi tarafından alenileştirilmiş ise,
 • Kişisel Veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
 • Kişisel Veri Sahibinin/İlgili Kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, QNB Finansbank' ın meşru menfaatleri için Kişisel Veri aktarımı zorunlu ise.

Yurtdışına Aktarım

QNB Finansbank hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alarak Kişisel Veri Sahibinin/İlgili Kişinin kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

QNB Finansbank tarafından; Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere ("Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke") veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda, Türkiye'deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurulun izninin bulunduğu yabancı ülkelere ("Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke") kişisel veriler aktarılabilmektedir. QNB Finansbank, Kanunun 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

QNB Finansbank, meşru ve hukuka uygun Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda Kişisel Veri Sahibi/ Ilgili Kişinin açık rızası var ise veya açık rızası yok ise aşağıdaki hallerden birinin varlığı durumunda Kişisel Verileri Yeterli Korumaya Sahip veya Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarabilmektedir:

 • Kanunlarda Kişisel Verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
 • Kişisel Veri Sahibinin/İlgili Kişinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve Kişisel Veri Sahibi/İlgili Kişi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verinin aktarılması gerekli ise,
 • QNB Finansbank' ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için Kişisel Veri aktarımı zorunlu ise,
 • Kişisel Veriler, Kişisel Veri Sahibi/İlgili Kişi tarafından alenileştirilmiş ise,
 • Kişisel Veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
 • Kişisel Veri Sahibi/İlgili Kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, QNB Finansbank' ın meşru menfaatleri için Kişisel Veri aktarımı zorunlu ise.

Aktarılma Amaçları

QNB Finansbank işlediği Kişisel Verileri, gerçekleştirmekte olduğu bankacılık faaliyetleri kapsamında, stratejilerinin planlanması ve yürütülmesi, kendisi ile akdettiği bir sözleşme çerçevesinde (destek hizmeti, bağımsız denetim, derecelendirme, danışmanlık, hizmet, satın alma, iş birliği, çözüm ortaklığı vb.) iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurum ve kuruluşlara sözleşmenin ifası amacı ile QNB Finansbank'ın hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini, kurumsal işleyişinin sağlanması, sunulan ürün ve hizmetlerden müşterileri en iyi şekilde faydalandırmak için çalışmaların yapılması; sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin talep, ihtiyaç ve isteklerine göre özel hale getirilerek önerilmesi, web sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, insan kaynakları politikalarımızın en iyi şekilde planlanması ve uygulanması QNB Finansbank'a talep ve şikayetlerini iletenler ile iletişime geçilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar kapsamında aktarılır.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hâle Getirilmesi

Kişisel Verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydı ile QNB Finansbank, bu Kanun ve diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlemiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verileri resen veya Kişisel Veri Sahibinin/İlgili Kişinin talebi üzerine "Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası"'nda yer alan prensipler çerçevesinde siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Kişisel verilerin silinmesi; Kişisel Verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Verilerin yok edilmesi ise, Kişisel Verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Verilerin anonim hale getirilmesiyle, Kişisel Verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanır.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

QNB Finansbank, Kişisel Verileri kanunlarda ve sair mevzuatta öngörülen süreler uyarınca saklamaktadır. Kişisel Verinin işleme amacının gerçekleşmesi ve bunu takiben ilgili kanun düzenlemelerinde yer alan sürenin sona ermesi ile, Kişisel Veriler "Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası"'nda yer alan prensipler çerçevesinde resen ya da Kişi Veri Sahibinin/İlgili Kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel Verilerin söz konusu yöntemler vasıtasıyla imha edilmesi durumunda, bu veriler tekrar hiçbir şekilde kullanılamayacak ve geri getirilemeyecektir. Ancak QNB Finansbank'ın meşru menfaatinin olduğu durumlar veya işlenme amacının ve ilgili kanunlarda belirtilen sürelerin de sona ermesine rağmen Kişisel Veri Sahibi/ İlgili Kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla kişisel veriler saklanabilecektir.

Kişisel Veri Sahibi/ İlgili Kişinin Hakları

Her Kişisel Veri Sahibi/ İlgili Kişi aşağıdaki haklara sahiptir.

a) Kişisel Verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel Veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel Verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Kişisel Verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, e) Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) Kişisel Verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel Veri Sahibi/ İlgili Kişinin Başvuru Yönetimleri

QNB Finansbank, bu Politikanın ve Kanunun uygulanması ile ilgili talepleri başvuruda yer alan talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde talebi ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen ve aşağıda yer verilen ücretler alınabilir. Başvurunun, QNB Finansbank’ın hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret Kişisel Veri Sahibi/ İlgili Kişi’ ye iade edilir.

Başvuru usulü

Kişisel Veri Sahibi/ İlgili Kişi, Kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi,

 • Şubelerimizden de temin edebileceğiniz Başvuru Formu’nu kullanılarak veya yazılı olarak kimliğinizi tevsik edici belgeler ile (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vbg.) şahsen başvuru yapmak sureti ile Bankamıza teslim edebilir,
 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bankamıza daha önce bildirilen ve bankamız sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz aracılığı ile,

iletebilirsiniz.

Başvurularda;

 • Kişisel Veri Sahibinin/İlgili Kişinin adı, soyadı ve başvuru yazılı ise imzası,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu,

belirtilmeli, konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. Başvurular Bankamız tarafından yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

Yazılı başvurularda, evrakın Bankamıza tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir.

Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun Bankamıza ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

Başvuruya cevap

QNB Finansbank, Kişisel Veri Sahibi/ İlgili Kişi tarafından yapılacak başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.

QNB Finansbank, başvuruyu kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder. QNB Finansbank, cevabını Kişisel Veri Sahibi/Ilgili Kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir.

Kişisel Veri Sahibi/ İlgili Kişi' nin talebinin kabul edilmesi hâlinde, QNB Finansbank tarafından talebin gereği en kısa sürede yerine getirilir ve Kişisel Veri Sahibi/ İlgili Kişi bilgi verilir.

Ücret

Kişisel Veri Sahibi/ İlgili Kişi başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.

Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

Kanunun ve Politikanın Kısmen veya Tamamen Uygulanmayacağı Haller

Kanun ve bu Politika ve hükümleri aşağıdaki hâllerde uygulanmayacaktır:

 • Kişisel Verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel Verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel Verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel Verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel Verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Bu Politikanın ve Kanunun amacına ve temel ilkelerine uygun ve orantılı olmak kaydıyla veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü düzenleyen 10 uncu, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci ve Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü düzenleyen 16 ncı maddeleri aşağıdaki hâllerde uygulanmayacaktır:

 • Kişisel Veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • Kişisel Veri Sahibi/ İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş Kişisel Verilerin işlenmesi.
 • Kişisel Veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel Veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

Veri İşleme Sürecinin Tesis Edilmesi ve Yönetilmesi

QNB Finansbank gerçekleştirdiği bankacılık faaliyetleri çerçevesinde yürüttüğü veri işleme süreçlerini öncelikle, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ve alt düzenlemeleri olan Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğ ve İç Sistemler Tebliği kapsamında veri güvenliği ilkelerine tabii tutar.

Bu itibar ile, QNB Finansbank'ın herhangi bir çalışanının bu verilere yetkisiz şekilde erişmesi, bu verileri işlemesi veya kullanması yasaktır.

QNB Finansbank'ın meşru görevi çerçevesinde yetkilendirilmemiş olan herhangi bir çalışanının bu verileri işlemesi yetkisiz işlem anlamına gelmektedir.

QNB Finansbank çalışanları kişisel verilere ancak söz konusu görevlerinin türü ve kapsamı çerçevesinde uygun şekilde erişebilir. Bunun için görevler ayrılığı prensibi gereği rol ve sorumluluklar ayrıştırılarak detaylandırılmıştır.

QNB Finansbank çalışanlarının kişisel verileri özel veya ticari amaçlarla kullanması, bu verileri yetkisiz kişilerle paylaşması veya başka bir yöntemle bu verileri erişilebilir hale getirmeleri yasaktır.

Politikanın Uygulanması ve Kontrolü

QNB Finansbank, Kanunun düzenlemelerine uygun şekilde veri işleme faaliyetini gereçekleştirmekte olup, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını kurumsal yönetiminin bir parçası olarak ele alır. Ayrıca, Kanuna istinaden yayımladığı Politika ve Prosedürlerin yürürlüğünü sağlamak için gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri alır.

QNB Finansbank tarafından gerçekleştirilen veri işleme faaliyetleri QNB Finansbank'ın ilgili birimlerinde görevli yetkili kişiler tarafından düzenli olarak kontrol edilerek denetime tabi tutulur.

Aydınlatma Metni

DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ; KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK SİZİ BİLGİLENDİRMEK İSTERİZ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi, kişisel veri olarak tanımlanmıştır.

Özel nitelikli kişisel veri ise KVKK’da ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, dini, mezhebi veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler olarak tanımlanmaktadır.

QNB Finansbank A.Ş. ("QNB Finansbank") KVKK hükümleri uyarınca Veri Sorumlusu sıfatı ile, gerekmesi halinde özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, aşağıda yer verilen veri kategorilerinde Kişisel Verilerinizi yine aşağıda belirtilen kapsamda, anılan hukuki sebep ve amaçlarla işleyebilecektir.

Kişisel veri kategorisi Kişisel verinin içeriği
Kimlik verisi Ad soyad, Anne - baba adı, Anne kızlık soyadı, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, Nüfus cüzdanı seri sıra no, TC kimlik no v.b.
İletişim verisi Adres no, E-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon no v.b.
Lokasyon verisi Bulunduğu yerin konum bilgileri v.b.
Hukuki işlem verisi Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler v.b.
Müşteri işlem verisi Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi v.b.
Fiziksel mekan güvenliği verisi Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları v.b.
İşlem güvenliği verisi IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri v.b.
Risk yönetimi verisi Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler v.b.
Finans verisi Bilanço bilgileri, Finansal performans bilgileri, Kredi ve risk bilgileri, Malvarlığı bilgileri v.b.
Mesleki deneyim verisi Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri v.b.
Pazarlama verisi Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler v.b.
Görsel ve işitsel kayıtlara ilişkin veriler Görsel ve İşitsel kayıtlar v.b.
Sağlık verileri Engellilik durumuna ait bilgiler, Kan grubu bilgisi, Kişisel sağlık bilgileri, Kullanılan cihaz ve protez bilgileri v.b.
Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin veriler Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler v.b.

"Kişisel Verilerinizin işlenmesi"; bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

QNB Finansbank olarak, öncelikle size kesintisiz olarak daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi amaçlarıyla sunacağımız bankacılık ürün ve hizmetlerimiz için, yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, size bu kapsamda vereceğimiz hizmetleri daha iyi sunabilmek amaçları başta olmak üzere işlenen verileriniz ile ayrıca www.qnbfinansbank.com uzantılı internet sitemiz üzerinden paylaştığınız yahut internet sitesi kullanımınız nedeni ile çerezler*(çerez politikamız ile ilgili detaylı bilgi için https://www.qnbfinansbank.com/destek/gizlilik-politikasi inceleyebilirsiniz) aracılığı ile toplanan bilgileriniz her zaman güvenle saklanır ve yasal çerçeve dışındaki 3. kişilere açıklanmaz. Bankamız ile paylaştığınız her türlü veriniz sır niteliğindedir ve ifşa edilmez.

Kişisel verilerinizin bankacılık işlemleriniz için kullanılması, özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerinizin korunması temel prensibimizdir.

QNB Finansbank olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi, verilerinizin bütünlüğü ve güncelliğinin korunması için en üst düzeyde önlemler aldığımızı ve destek ya da dış hizmet aldığımız ve/veya iş ortaklığı yaptığımız tüm kuruluşların bilgi güvenliği ve gizlilik standartlarımıza uygun hareket etmelerini sağladığımızı belirtmek isteriz.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

QNB Finansbank tarafından;

 • QNB Finansbank’a konuya ilişkin olarak ileteceğiniz açık rızaya dayalı olarak; bankacılık hizmetlerinin en iyi şekilde sunulabilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi için genel veya size özel kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetlere ilişkin tekliflerin hazırlanması, bu hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama, promosyon, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması amaçları ile,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak; tarafınızla akdedilen Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi, Kredi Sözleşmeleri yahut başvurusunda bulunduğunuz ürünlere ait sözleşmeleriniz olmak üzere, anılan sözleşme ve bunların eklerinin gereklerini yerine getirebilmek, size bankacılık ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi amaçları ile,
 • QNB Finansbank’ın tabi olduğu ilgili mevzuatlardan doğan hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak; müşterilerimizin kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, iç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, ürün / hizmet satış ve satış sonrası süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, risk izleme ve düzenleyici-denetleyici otoritelere karşı raporlama yükümlülüğünün yerine getirilmesi, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu başta olmak üzere, bankacılık faaliyeti kapsamında QNB Finansbank’ın tabi olduğu tüm mevzuatlar gereği yükümlülüklerin yerine getirilmesi, uluslararası kart çıkaran kuruluşlar ve üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar ile banka ve kredi kartı faaliyetlerinin yürütülmesi,  chargeback (ters ibraz) süreçlerinin yerine getirilmesi, kredi kullandırımı faaliyetlerinin yürütülmesi, acentelik faaliyetleri kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında sigorta poliçesi ve zeyilname düzenlenmesi, tazminat taleplerinin alınması, amaçları ile,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, QNB Finansbank’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; kredi kartı ve/veya kredi taleplerinin değerlendirmeye alınması kapsamında anılan gerçek kişi müşterinin ve/veya ticari müşterilerin sahip, ortak ve yöneticilerinin kredi geçmişi ve kredibilitesinin değerlendirilmesi, bu kapsamda risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi ve sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesi, çalışma alanlarının fiziksel güvenliğinin sağlanması amacı ile şubelerimizde, bölge müdürlüğü ve genel müdürlük binalarımızda kamera görüntülerini kaydetmek, yerleşkelerimize gerçekleştirilen ziyaretlere ilişkin kayıtlarının takip edilmesi, bilgi güvenliği ile finansal güvenlik yönetimi ve acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; şikayet yönetimi ile tüm yasal takip ve dava süreçleri başta olmak üzere, adlî ve/veya idari otoriteler nezdindeki süreçlerin yönetilmesi amaçlarıyla,

kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin aktarılması:

QNB Finansbank nezdindeki kişisel verileriniz güvenle saklanır ve yasal çerçeve dışındaki 3. kişilere açıklanmaz.
QNB Finansbank, yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile diğer Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 73. maddesinin 4. fıkrasında sayılan finansal kuruluşlar ile BDDK, SPK, TCMB, GİB, SGK, MASAK, BKM, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kredi Kayıt Bürosu, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. gibi kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, yargı mercilerine, otoritelere, ana hissedarımız ve onun iştiraklerine, iştiraklerimize; aracılık/acentelik sıfatıyla faaliyet yürütülen şirketlere, bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü taraflara, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı bankalar, fonlar, işbirliği yapılan kuruluşlara, hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası kuruluşlar ile bağımsız denetim ve destek hizmeti alınan kuruluşlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ancak yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarabilmektedir.

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri:

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla;  5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve tabii olduğumuz ilgili diğer mevzuatlar uyarınca, bankamızla hukuki ilişkinizin kurulması anında ve/veya bu hukuki ilişki devamı süresince onay ve/veya imzanızla tanzim edilen bankacılık işlemlerine ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, veya tarafımıza göndereceğiniz SMS/e-posta ,  yahut internet sitemizin kullanımı nedeni ile çerezler aracılığı ile, Genel Müdürlük, Bölge, Şube, ATM, İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık, direkt satış ekipleri,Çağrı Merkezi, Kiosk gibi elektronik bankacılık kanalları, hukuken gerekmesi halinde ve onayınız dahilinde yetkili kurum ve kuruluşların veri tabanları üzerinden (Kimlik Paylaşım Sistemi, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, MERNIS, KKB vb.), yüzyüze ya da uzaktan iletişim araçları ile mesafeli olarak yapılan müşteri ziyaretleri, sözleşmeli bulunduğumuz bayi ve satış ofisleri, ticaret ve esnaf odaları ile benzeri birlik ve dernekler aracılığıyla yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, yurtiçi/yurtdışı Bankalar ve diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere QNB Finansbank dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Kanun'un 11. maddesi uyarınca haklarınız:

QNB Finansbank'a başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; I) işlenip işlenmediğini öğrenme, II) işlenmişse bilgi talep etme, III) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, IV) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, V) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, VI) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, VII) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (V) ve (VI) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, VIII) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, IX) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu:

Kişisel Veri Sahibi/ İlgili Kişi olarak Kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi,

 • Şubelerimizden de temin edebileceğiniz Başvuru Formu’nu kullanılarak veya yazılı olarak kimliğinizi tevsik edici belgeler ile (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vbg.) şahsen başvuru yapmak sureti ile Bankamıza teslim edebilir,
 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bankamıza daha önce bildirilen ve bankamız sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz aracılığı ile,
  • Bankamız Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine (qnbfinansbank@hs05.kep.tr)
  • kvkk_bilgi@qnbfinansbank.com e-posta adresine

iletebilirsiniz.

Başvurularda;

 • Kişisel Veri Sahibinin/İlgili Kişinin adı, soyadı ve başvuru yazılı ise imzası,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu,

belirtilmeli, konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. Başvurular Bankamız tarafından yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

Yazılı başvurularda, evrakın Bankamıza tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir.

Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun Bankamıza ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

Ticaret sicil no: 237525 Mersis no: 0388-0023-3340-0576 Ticaret unvanı: QNB Finansbank A.Ş. Merkez adres: Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası, No: 215 Şişli/İstanbul İnternet sitesinin adresi: www.qnbfinansbank.com Telefon Bankacılığı: 0850 222 0 900

Bu sayfadaki bilgiler size yardımcı oldu mu?