notify icon
Ana içeriğin başı

Kar Dağıtım Politikası

Vizyonumuz, örnek alınan lider banka olmak

Bankamızın kar dağıtımına ilişkin esaslar Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 26. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

Bankanın yıllık karı ilgili kanuni yükümlülükler çerçevesinde, aşağıda belirtildiği üzere tahsis ve tevzi olunur:

 • a) Yıllık karın % 5'i genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır,
 • b) Kalandan, Bankanın ödenmiş sermayesinin %5'i oranında bir meblağ, sermayenin ödendiği tarihler dikkate alınmaksızın Birinci Kar Payı olarak hissedarlar için ayrılır,
 • c) Yukarıdaki fıkralara istinaden ayrılan tutarlardan sonra kalan meblağın azami %5'i tabii üye Genel Müdür dahil Yönetim Kurulu üyeleri ve murahhaslara Genel Kurulca tahsis olunabilir,
 • d) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen ayrım ve tahsislerden sonra kalan yıllık kardan Genel Kurulca tespit edilecek bir meblağ, sermayenin ödendiği tarihler dikkate alınmaksızın, İkinci Kar Payı olarak hissedarlar için ayrılabilir
 • e) Bu maddenin "c" ve "d" fıkraları uyarınca dağıtılması kararlaştırılan Kar Paylarının onda biri Türk Ticaret Kanunu gereği olarak genel kanuni yedek akçeye eklenir.
 • f) Genel Kurul, bu maddenin "a" fıkrasındaki yedek akçeleri ve "b" fıkrasındaki kar paylarını tefrik ve tahsis ettikten sonra kalacak safi karın tamamını veya bir kısmını gelecek yıla devire veya olağanüstü yedek akçeye ayırmaya yetkilidir. Gerekli görür ise bu amaçla Yönetim Kurulu, Genel Kurula önerilerde bulunabilir.
 • g) Bu maddenin "c" fıkrası uyarınca, tabii üye Genel Müdür dahil, Yönetim Kurulu üyeleri ve Murahhaslara tahsis olunan kar payının ilgililere ne şekilde tahsis olunacağı hususu Yönetim Kurulu'nca kararlaştırılır.
 • h) Kar payı ancak yıllık kardan ödenir. Bu maddenin "a" fıkrasında belirtilen yedek akçeler ayrılmadan kar payı dağıtılamaz.
 • i) Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine ve Banka çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.
 • j) Bu madde hükmüne göre dağıtılacak kar paylarının ödeneceği tarihi Genel Kurul saptar.
 • k) Olağanüstü yedek akçelerden, hissedarlara Genel Kurul Kararı ile dağıtılmasına karar verilen kar payları hakkında da bu maddenin "d" ve "e" fıkraları hükümleri uygulanır.
 • l) Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre dağıtılan kar payları geri alınamaz. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.

Saygılarımızla

Bu sayfadaki bilgiler size yardımcı oldu mu?