notify icon
Ana içeriğin başı

Bilgilendirme Politikası

Vizyonumuz, örnek alınan lider banka olmak

Bankamız ortaklarına, yatırımcılarına ve kamu dahil tüm menfaat sahiplerine bilgi aktarılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulunun onayıyla yürürlüğe girmiştir.

QNB Finansbank (Banka), Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Borsa İstanbul (BİST) düzenlemeleri kapsamında ve yurtdışı piyasalarda açıklanması gereken her türlü finansal bilgi ile diğer açıklama ve bilgilendirmeleri, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile kurumsal yönetim ilkelerini de gözeterek yapar.

Bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler, kreditörler ve ilgili diğer taraflara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir olarak, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır.

Genel Esaslar

Bu politika,

 • Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer düzenlemelere uyumludur.
 • Bankamız Kurumsal Yönetim İlkeleri ve şeffaflık politikası çerçevesinde oluşturulmuştur.
 • Kamu kurumları, ortaklarımız, mevcut ve potansiyel yatırımcılarımız, müşterilerimiz ile diğer menfaat sahiplerinin doğru ve eksiksiz bilgiye zamanında ve eşit koşullarda ulaşmasını amaçlar.

Bilgilendirme Politikası içeriğinde;

 • Yatırımcıların bilgilendirilmesi ile sunum ve raporlara ne şekilde ulaşılabileceği,
 • Bankamız hakkında basın-yayın organlarında veya internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi ile buna ilişkin açıklamaların yapılma esasları,
 • İdari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde kullanılan esaslar,
 • Özel durumların kamuya açıklanması öncesinde gizliliğin nasıl sağlandığı,
 • Bankamızın geleceğe yönelik değerlendirmelerinin açıklanmasına ilişkin esaslar yer almaktadır.

Kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenerek uygulanması konusunda aktif bir yaklaşım içinde olan Banka, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme konusunda azami gayreti göstermektedir. Banka'nın bilgilendirme politikası, yukarıda yer verilen çerçevede hazırlanarak Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve uygulamaya konulmuştur.

Yetki ve Sorumluluk

Banka'da kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi nihai olarak Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için Yatırımcı İlişkileri Bölümü görevlendirilmiştir.

Yatırımcıların Bilgilendirilmesi

Bankacılık mevzuatı, sermaye piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde kamuyu aydınlatmada yapılan çalışmalar ile kullanılan araç ve yöntemlere aşağıda yer verilmiştir:

 • Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan Özel Durum Açıklamaları

  Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği" öngörülen işlemlerin varlığı halinde, Tebliğ?e uygun olarak hazırlanan özel durum açıklamaları, eşzamanlı olarak BİST ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla oluşturulan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (www.kap.gov.tr) iletilir, yapılan açıklamaya en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde kurumsal web sitemizde de yer verilir.

 • Ara Dönem ve Yılsonu Finansal Raporların ve Yıllık Faaliyet Raporunun Yayımı

  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) düzenlemeleri çerçevesinde üçer aylık dönemler itibarıyla hazırlanan konsolide ve konsolide olmayan finansal raporlar, mevzuatta öngörülen süreler içerisinde BİST'e, BDDK'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) ve Türkiye Bankalar Birliği'ne (TBB) iletilir. Anılan raporlara kurumsal web sitemizde de yer verilir.

  Ayrıca, yılsonu konsolide ve konsolide olmayan finansal raporlar, ilgili oldukları yılı takip eden Nisan ayı sonuna kadar T. Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir. Bu ilanı müteakip, yılsonu finansal tablolar (dipnotsuz) ve bağımsız denetim raporu Resmi Gazete'de yayınlanır. BDDK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan yıllık faaliyet raporları, Genel Kurul Toplantısından en az 3 hafta önce kurumsal web sitemizde yayımlanmak suretiyle pay sahiplerinin incelemesine sunulur.

 • Finansal Tablolara İlişkin Basın Açıklamaları

  Her üçer aylık periyotlarda, ilgili dönem finansal tablolarının kamuya açıklanmasını takiben Banka'nın finansal durumunu özetleyici bir basın açıklaması yapılır. Basın açıklamasının tam metnine kurumsal web sitemizde yer verilir.

 • Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi İlanları

  Genel Kurul Toplantı Gündemi, Vekaletname Örnekleri, Genel Kurul Toplantı Kararları ile Sermaye Artırımı dahil her türlü Ana Sözleşme Değişiklikleri Ticaret Sicili Gazetesi marifetiyle kamuya ilan edilir.

  Öte yandan, Genel kurul toplantıları, kar dağıtım ve sermaye artırım kararları ile ana sözleşme değişiklikleri, Banka'ca belirlenen iki ulusal gazete aracılığıyla kamuya ilan edilir.

 • Tanıtım/Bilgilendirme Toplantıları ve Sunumlar

  Banka gerekli gördüğü durumlarda; finansal analistlere, yatırımcılara, kreditörlere ve pay sahiplerine yönelik bilgilendirme toplantıları organize edebilir. Toplantılar yüz yüze olabileceği gibi, telekonferans ve/veya video konferans gibi yöntemlerle de gerçekleştirilebilir. Toplantılarda açıklanan sunum ve raporlar kurumsal web sitemizde yayımlanır.

 • Kurumsal Web Sitesi

  Kurumsal web sitesi (www.qnbfinansbank.com) kamunun aydınlatılmasında aktif olarak kullanılır. SPK kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde, kurumsal web sitesinde yer alan bilgiler yabancı yatırımcıların yararlanması açısından ayrıca İngilizce olarak hazırlanır. Web sitesinin güvenliğini Banka garanti eder. Tüm menfaat sahiplerinin soru, görüş ve bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yasal süresi içinde cevaplandırılır. Yatırımcı İlişkileri Bölümünün posta adresi, telefon ve faks bilgileri ile e-posta adresi kurumsal web sitesinde, menfaat sahiplerinin bilgisine sunulur. Sıkça sorulan sorular ile cevaplarına da web sayfasında ayrıca yer verilir.

Banka Hakkında Basın-Yayın Organlarında/İnternet Sitelerinde Yer Alan Haber Ve Söylentilerin Takibi İle Buna İlişkin Açıklamaların Yapılma Esasları

Banka hakkında yatırımcıların yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın yayın organlarında çıkan, kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber ve söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru ve yeterli olup olmadığına ilişkin özel durum açıklaması yapılır. Basın-yayın organlarında ve internette çıkan ancak ilgili mevzuat uyarınca özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentilere ilişkin açıklama yapıldığı takdirde, haberin niteliği, ulaştığı kitlenin genişliği, Banka'nın itibarını etkileyip etkilemediği gibi hususlar dikkate alınarak yapılacak açıklamanın yöntem ve içeriği ayrıca belirlenir. Yapılan basın açıklaması basın yayın organlarına ulaştırılır ve kurumsal web sitesinde de yayımı sağlanır.

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesınde Kullanılan Esaslar

Bankamızın Yönetim Kurulu Üyeleri ile, Yönetim Kurulu Üyesi olmadığı halde, bankamız içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve bankamızın gelecekteki gelişimini, ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler Bankamızca idari sorumluluğu olan kişiler olarak belirlenmiştir.

Bu düzenleme çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve sorumluluk alanlarına göre bazı Genel Müdür Yardımcıları sorumluluklarına dair bilgilendirilmişler ve bu kapsamda Bankamızın ihraççısı olduğu sermaye piyasası ürünlerinin taraflarınca alım/ satımı söz konusu olur ise izlemeleri gereken prosedür kendilerine yazılı olarak tebliğ edilmiştir.

Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Alınan Tedbirler

Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğin sağlanmasına yönelik olarak, içsel bilgiye erişimi bulunan Banka çalışanları, ilgili mevzuattan kaynaklanan sorumlulukları hakkında bilgilendirilir.

Banka tarafından, İçsel bilgiye erişim yetkisi olan çalışanlar listesi oluşturulur. Listede yer alan kişilerin sorumlulukları ve listede bulunma gerekçeleri açıkça belirtilir. Liste İnsan Kaynakları Birimi tarafından değişen Organizasyonel yapı çerçevesinde sürekli güncellenir ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'na değişiklikler yasal düzenlemeler çerçevesinde bildirilir.

Bununla birlikte, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan "QNB Finansbank Finans Profesyonelleri İçin Etik Davranış Kuralları" aşağıdaki çalışanlara Tebliğ edilmiştir.

 • Yönetim Kurulu'nun icrai görevi bulunan üyeleri ve Mali Kontrol Bölümü'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Grup Yöneticileri ile Birim Yöneticileri,
 • Bankanın iştiraklerindeki Yönetim Kurullarında icrai sorumluluğu bulunan üyeleri ve her iştirakin Mali Kontrol Bölümü'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcıları, Herhangi bir Grup Şirketinin finansal tabloların hazırlanması ve finansal kayıtların tutulmasından sorumlu bölüm ya da biriminde çalışan ve Banka'nın konsolide finansal tablolarının hazırlanması amacıyla Grup Şirketinin finansal tablolarını hazırlayan tüm personel;
 • Banka'nın yatırımcı ilişkilerinden sorumlu tüm çalışanları.

Yukarıda tanımlanan kişiler Etik Davranış Kurallarında "Finans Profesyonelleri" olarak adlandırılmıştır. Her Finans Profesyoneli belirlenmiş etik davranış kurallarına uymakla yükümlüdür. Finans Profesyoneli bu etik kurallar ile görev yaptığı şirketin ana sözleşmesini okuduğunu, anladığını bunlara uyacağını yazılı olarak teyit eder. Her Finans Profesyoneli, bu etik kurallar ile şirket ana sözleşmesinin ihlal edilmesi halinde sorumlu tutulacağını ve ilgili talimatlar çerçevesinde disiplin cezası alacağını bilir. ve bu kurallar personele düzenli olarak hatırlatılır.

Bu kapsamda bankamıza ait finansal bilgiler kamuya veya hissedarlara duyurulmadan önce bu bilgilere bulunduğu görev dolayısı ile sahip olan kişi (Insider) sahip olduğu bu İçsel Bilgiyi (Inside Information) hiçbir şekilde 3.şahıslara ifşa edemez. Müşterilere ilişkin bilgi ve belgelerin gizliliğinin sağlanması, üçüncü şahıslara ifşa edilmemesi ve bilgiler kamuya duyuruluncaya kadar söz konusu bilgilerin gizliliğinin korunmasına yönelik olarak Bankamız bünyesinde tesis edilen kontrol noktalarının etkinliği Teftiş Kurulu tarafından düzenli olarak değerlendirilir.

Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanmasına İlişkin Esaslar

Banka'nın, geleceğe yönelik değerlendirmelerini kamuya açıklaması gerektiği durumda Yönetim Kurulu, Genel Müdür veya Genel Müdür tarafından yazılı olarak yetkilendirilmiş kişileri kamuya açıklama yapar.

Bu sayfadaki bilgiler size yardımcı oldu mu?