İçeriğe Git Alt Bölüme Git Sol Menüye Git

QNB Finansbank A.Ş.
GT-30 Fonu Hakkında

QNB Finansbank A.Ş.
GT-30 Fonu Hakkında

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
QNB Finansbank A.Ş GT-30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU'NUN
TASFİYESİ

Kurucusu olduğumuz QNB Finansbank A.Ş GT-30 A Tipi Borsa Yatırım Fonu'nun (Fon) tasfiye edilmesi talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.07.2015 tarih ve 17/837 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 10.07.2015 tarih ve E.7199 sayılı izin doğrultusunda, işbu duyuru tarihinden itibaren geçecek 6 (altı) aylık sürenin bitimini izleyen ilk iş günü olan 14.01.2016 tarihinde Fon tasfiye işlemlerine başlanacaktır.

Tasfiye sürecine ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

QNB Finansbank A.Ş. GT-30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU TASFİYE SÜRECİ

 • 6 aylık sürenin bitimini takip eden 10 iş günü içinde Fon mal varlığı Fon İçtüzük ve İzahnamesinde belirtilen esaslar çerçevesinde nakde dönüştürülecek ve bu tutar Fon katılma pay sahibi yatırımcılara payları oranında dağıtılacaktır.
 • Fon mal varlığının nakde dönüştürülmesini takip eden ilk iş günü Fon İçtüzüğü ve İzahnamesi ticaret sicilinden terkin ettirilecek ve içtüzük ile izahname terkinleri Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde (TTSG) ilan ettirilecektir.
 • Fesih ihbarından sonra yeni katılma payı ihraç edilmeyecektir.
 • Tasfiye anından itibaren ise hiçbir katılma payı ihraç edilmeyecek ve geri alınmayacaktır.
 • Nakde dönüştürülecek Fon mal varlığının payları oranında yatırımcılara dağıtılmasını teminen; İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ("Takasbank") nezdinde Fon'un tasfiyesine yönelik özel bir hesap açtırılarak, nakde dönüştürülen Fon mal varlığı kurucu tarafından bu hesaba aktarılacak, Fon katılma pay sahibi olan yatırımcıların ve hesaplarının bulunduğu yatırım kuruluşları bir liste halinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") tarafından Takasbank'a bildirilecek, tasfiye sonucu yatırımcıların paylarına düşen nakit tutarlar, MKK'dan edinilen bilgiler çerçevesinde Takasbank tarafından yatırımcı hesaplarının bulunduğu yatırım kuruluşların nakit hesaplarına toplu olarak aktarılacak ve bu tutarların yatırımcıların hesaplarına dağıtımı ilgili kuruluşlar tarafından yapılacaktır.
 • Borsa görüşü çerçevesinde, 6 aylık süre tamamlanıncaya kadar Fon katılma payları Borsa Kurumsal Ürünler Pazarı'nda işlem görmeye devam edecek olup, 6 aylık sürenin bitimini takip eden ilk iş günü itibarıyla Fon katılma payları Borsa kotundan ve Borsa pazarından sürekli olarak çıkarılacaktır.
 • 6 aylık süre sonunda hala Fon'a iade edilmemiş katılma paylarının bulunması halinde,
  • Katılma payı sahiplerinin satış talimatı beklenmeden pay satışları yapılacaktır.
  • İcra ve İflas Kanunu'nun 89'uncu maddesi uyarınca, katılma paylarının üzerinde haciz olması halinde, söz konusu haciz Fon'un tasfiye edilmesi neticesinde tasfiye bakiyesine terettüp edeceğinden, hacizli katılma paylarına ilişkin ödemeler haczi koyan icra dairelerine yapılacaktır.
  • Katılma paylarının satışı ile elde edilen yatırımcılara ait nakit, ters repo işlemlerinde değerlendirilecektir.
 • 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 83'üncü maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca tasfiye tarihinden itibaren yatırımcılar adına açılacak hesaplarda muhafaza edilen ve nemalandırılan tutarlar on yıl içinde talep edilmemesi halinde Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne gelir kaydedilecektir.
 • Fon'un tasfiyesi nedeniyle yapılan tüm harcamalar Fon portföyünden karşılanmadan Kurucu tarafından üstlenilecektir.