İçeriğe Git Alt Bölüme Git Sol Menüye Git

Doktorlar Fon'un
Dönüşümü Hakkında

Finans Portföy Doktorlar Borçlanma Araçları Özel Fonu'nun Dönüşümü Hakkında

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/06/2016 tarih ve 21/734 sayılı toplantısında kurucusu olduğumuz, "Finans Portföy Doktorlar Borçlanma Araçları Özel Fonu'nun" Finans Portföy İkinci Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu'na dönüştürülmesine izin verilmiştir.

Değişiklikler 16/08/2016 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. İşbu duyuru metninin yayımlandığı tarih ile değişikliklerin yürürlüğe gireceği süre zarfında Fonun yeni katılma payı satışı yapılmayacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

 • 1.Fonun unvanı aşağıdaki gibi değişmektedir.
  Eski Unvanı Yeni Unvanı
  Finans Portföy Doktorlar Borçlanma Araçları Özel Fonu Finans Portföy İkinci Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
 • 2. Fonun yönetim stratejisi aşağıdaki şekilde değişmektedir.

  Fon'un yatırım stratejisi: Tebliğ'in 6. Maddesi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Fon portföyüne ağırlıklı olarak Türkiye de kurulu bankalar, iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ile BIST 30 endeksi dahilinde işlem gören şirketler tarafından ihraç edilen özel sektör borçlanma araçları dahil edilecektir. Ağırlıklı olarak sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yapan, aynı zamanda diğer finansal piyasalarda oluşabilecek fırsatlardan yararlanmak isteyen yatırımcılar için uygundur.

  Borçlanma araçları fon portföyüne dahil edilirken yukarıda belirtilen tanıma uygun olan ancak ilerleyen dönemde BIST 30 endeks kapsamının değişmesi, bankaların iştirak ve bağlı ortaklık yapılarının sona ermesi ve benzeri sebepler ile fon stratejisi kapsamı dışında kalan ihraççılara yönelik olarak; Kurucu Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilen Risk Komitesi nezdinde ivedilikle değerlendirme yapılır. Risk Komitesi tarafından söz konusu ihraççılara ilişkin borçlanma araçlarının fon portföyündeki ağırlığı, vadeye kalan gün sayısı, piyasa likiditesi ve benzeri unsurlar göz önünde bulundurularak ilgili özel sektör borçlanma aracı yatırımlarını fon portföyünde tutma ve/veya piyasa likiditesi imkanları dahilinde portföyden çıkarma doğrultusunda karar verilebilir. Ancak Risk Komitesi nezdinde portföyden çıkarma doğrultusunda karar verilmiş olsa dahi ilgili özel sektör borçlanma araçlarının satış işlemleri piyasa likidite şartları dahilinde gerçekleştirilebilecektir.

 • 3. Fonun yönetim ücreti Fon'un azami toplam gider oranı içinde kalmak kaydıyla yıllık yaklaşık % 1,97 (yüzde bir virgül doksan yedi)'den yıllık yaklaşık % 1,40'a (binde on dört) düşürülmüştür.
 • 4. Fonun karşılaştırma ölçütü; %25 BIST-KYD OST Endeksi (Değişken) + %55 BIST-KYD OST Endeksi (Sabit) + 20 BIST-KYD O/N Brüt Repo Endeksi olarak belirlenmiştir.
 • 5. Fonun Portföy Saklayıcı Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş dir.
 • 6. Dönüşüm öncesi Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen fon portföyü Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmeye devam edecektir.