bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Plastik kirliliği konusunda uluslararası yasal bağlayıcılığı olan bir araç geliştirmek üzere Hükümetlerarası Müzakere Komitesi'nin (INC-2) ikinci oturumu öncesinde, UNEP FI tarafından oluşturulan Plastikler Konusunda Finans Liderlik Grubu sürece katkıda bulundu. INC Sekretaryası'nın son seçenekler belgesine yanıt veren grup, plastik kirliliğini sona erdirmek için tüm kaynaklardan finansal akışların harekete geçirilmesini hızlandıracak ve ölçeklendirecek bir anlaşmanın geliştirilmesine yardımcı olmayı amaçlayan kilit mesajlar yayınladı:

Net, ölçülebilir ve zamana bağlı kapsayıcı bir hedef.
Paris Anlaşması Madde 2.1.c ve Kunming Montreal Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi Hedef D'ye eşdeğer, kamu ve özel tüm kaynaklardan gelen mali akışları anlaşmanın kapsayıcı hedefiyle uyumlu hale getirme hedefi. Bu hedef, kamu ve özel finansın oynadığı kilit rolü vurgulayacaktır. 

Tüm finansal akışların uyumlu hale getirilmesine, tüm kaynaklardan finansal akışların plastik kirliliğini sona erdirmek için çözümler geliştirmesine, güvenli ve adil bir döngüsel plastik ekonominin teşvik edilmesine, tüm kaynaklardan finansal akışların azaltılmasına olanak sağlayacak zorunlu taslağı ve ortamı oluşturmaya yönelik temel bir yükümlülük. 

Grup, tüm mali akışları anlaşmanın amaçlarıyla uyumlu hale getirmek için, aracın içermesi gereken bir dizi ‘olasılık’ belirlemiştir:

İşletmelerin ve finans kurumlarının yatırım ve finansman kararlarında bilgi sağlamak için plastik kirliliğini sona erdirmeye yönelik ortak bir hiyerarşi ve çözüm kriterleri belirlemek için uyumlaştırılmış sürdürülebilir finans sınıflandırmaları, hedefleri ve ölçütleri.

Operasyonlarda, değer zincirinde ve finansal portföylerde plastik kirliliği ile ilgili standartlaştırılmış bir minimum veri seti ile işletmeler ve finansal kurumlar için plastikle ilgili riskler ve etkilere ilişkin zorunlu açıklama çerçeveleri ve gereklilikler.

Küresel standart belirleme ağlarıyla ilişki kurarak plastik kirliliğinin mali düzenleme ve denetim çerçevelerine (çevre ve insan sağlığı üzerindeki riskler ve etkiler dahil) dahil edilmesi.

Kirliliği sona erdirmek için çözümlerin ekonomik ve finansal uygulanabilirliğini sağlayan politikalar, kamu-özel sektör ortaklıkları, karma finansman ve risk azaltma mekanizmaları yoluyla özel yatırımın hızlandırılması; yenilikçilik, döngüsel çözümler ve farklı plastiklerin tüm dışsallık maliyetlerini hesaba katma.

Plastik kirliliği sorunuyla mücadele ederken, iklim ve biyolojik çeşitlilik gündemiyle karşılıklı bağlantıları teşvik etmek ve kolaylaştırmak için plastik kirliliğini sona erdirmeye yönelik çözümler ile iklim ve biyolojik çeşitlilik krizlerini hedefleyen çözümler arasındaki finansal akışların ortak faydalarının ve sinerjilerinin optimizasyonu da sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunacaktır. 

Paydaşların anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamak için özel finansın rolü ve seferberliği konusunda hükümetler ve finans sektörü için kapasite geliştirme.

Diğerlerinin yanı sıra tüm kaynaklardan, plastikten, plastik değer zincirinden ve plastik kirliliğinden kaynaklanan finansal akışların açık tanımları.
 

Tarih: 19 Mayıs 2023
Link:  https://www.unepfi.org/news/finance-leadership-group-on-plastics-reacts-to-inc-secretariat-options-paper-for-an-international-instrument-to-end-plastic-pollution/