Ana içeriğin başı

Kişisel Verilerinizin Korunması Hakkında Bilgilendirme

DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ; KREDİ KARTI BAŞVURUNUZ KAPSAMINDA İŞLENECEK OLAN KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN OLARAK, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ SİZİ BİLGİLENDİRMEK İSTERİZ:

66698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") hükümleri gereği, kredi kartı başvurunuz ile birlikte  QNB Finansbank A.Ş.’ye (“Veri Sorumlusu” ve/veya “Banka” ya da “QNB Finansbank”) ilettiğiniz, kimlik ve iletişim bilgileri gibi kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, Kişisel Veri niteliğindedir.

QNB Finansbank olarak, başvurusunda bulunduğunuz ürünüze ilişkin sözleşmesel yükümlülüklerimizi yerine getirmek, size bu kapsamda vereceğimiz hizmetleri daha iyi sunabilmek amaçları başta olmak üzere, www.qnbfinansbank.com uzantılı internet sitemiz üzerinden paylaştığınız yahut internet sitesi kullanımınız nedeni ile çerezler*(çerezlere ilişkin detaylı bilgi için https://www.qnbfinansbank.com/destek/gizlilik-politikasi inceleyebilirsiniz) aracılığı ile toplanan bilgileriniz güvenle saklanır ve yasal çerçeve dışındaki 3. kişilere açıklanmaz. Bankamız ile paylaştığınız her türlü veriniz sır niteliğindendir ve ifşa edilmez.

QNB Finansbank olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi, verilerinizin bütünlüğü ve güncelliğinin korunması için en üst düzeyde önlemler aldığımızı, ve destek ya da dış hizmet aldığımız ve/veya iş ortaklığı yaptığımız tüm kuruluşların, bilgi güvenliği ve gizlilik standartlarımıza uygun hareket etmelerini sağladığımızı belirtmek isteriz.

Kişisel verilerinizin bankacılık işlemleriniz için kullanılması, özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerinizin korunması temel prensibimizdir.

Başvurusunda bulunduğunuz kredi kartı ürününüz için fiziki ve/veya elektronik yollarla, kredi kartı başvuru formlarının doldurulması ve telefon bankacılığı, internet bankacılığı ve/veya mobil bankacılık ya da ATM gibi alternatif dağıtım kanallarından kredi kartı taleplerinizin alınması esnasında ve/veya Bankamız internet sitesinden yapacağınız başvurular vasıtasıyla iletilen ve bu yollarla QNB Finansbank tarafından elde edilen tüm kişisel verileriniz:

 • QNB Finansbank’a konuya ilişkin olarak ileteceğiniz açık rızaya dayalı olarak; bankacılık hizmetlerinin en iyi şekilde sunulabilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi için genel veya size  özel kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetlere ilişkin tekliflerin hazırlanması, bu hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama, promosyon, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması amaçları ile,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak; tarafınızla akdedilen Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi’nin gereklerini yerine getirebilmek, başvurusunda bulunduğunuz kredi kartınız ile diğer bankacılık ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi amaçları ile,
 • QNB Finansbank’ın tabi olduğu ilgili  mevzuatlardan doğan hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak; müşterilerimizin kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi, risk izleme ve düzenleyici-denetleyici otoritelere karşı raporlama yükümlülüğünün yerine getirilmesi, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu başta olmak üzere, bankacılık faaliyeti kapsamında QNB Finansbank’ın tabi olduğu tüm mevzuatlar gereği yükümlülüklerin yerine getirilmesi, uluslararası kart çıkaran kuruluşlar ve üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar ile banka ve kredi kartı faaliyetlerinin yürütülmesi ve chargeback (ters ibraz) süreçlerinin yerine getirilmesi amaçları ile,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, QNB Finansbank’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; kredi kartı talebinin değerlendirmeye alınması kapsamında anılan gerçek kişi müşterinin ve/veya ticari müşterilerin sahip, ortak ve yöneticilerinin kredi geçmişi ve kredibilitesinin değerlendirilmesi, bu kapsamda risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi ve sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesi amaçları ile,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; şikayet yönetimi ile tüm yasal takip ve dava süreçleri başta olmak üzere, adlî ve/veya idari otoriteler nezdindeki süreçlerin yönetilmesi amaçlarıyla

işlenebilecek ve yine yukarıda belirtilen hukuki sebep ve amaçlara dayanılarak, başta BKM olmak üzere, yalnızca 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile diğer Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 73. maddesinin 4. fıkrasında sayılan finansal kuruluşlar ile 3. kişilere, BDDK, SPK, TCMB, GİB, SGK, MASAK, FİNDEKS, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kredi Kayıt Bürosu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş gibi kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel tüzel kişi ve otoritelere, QNB Finansbank’ın ana hissedarına, ve iştiraklerimize uluslararası kart çıkaran kuruluşlar ve üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ancak yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarabilmektedir.

QNB Finansbank'a başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; I) işlenip işlenmediğini öğrenme, II) işlenmişse bilgi talep etme, III) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, IV) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, V) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, VI) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, VII) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (V) ve (VI) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, VIII) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, IX) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel Veri Sahibi/ İlgili Kişi olarak, KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi,

 • QNB Finansbank şubelerinden de temin edebileceğiniz Başvuru Formu’nu kullanılarak veya yazılı olarak kimliğinizi tevsik edici belgeler ile (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vbg.) şahsen başvuru yapmak sureti ile QNB Finansbank’a teslim edebilir,
 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da QNB Finansbank’a daha önce bildirilen ve QNB Finansbank sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz aracılığı ile,
  • QNB Finansbank’ın Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine (qnbfinansbank@hs05.kep.tr)
  • kvkk_bilgi@qnbfinansbank.com e-posta adresine

iletebilirsiniz.
Başvurularda;

 • Kişisel Veri Sahibinin/İlgili Kişinin adı, soyadı ve başvuru yazılı ise imzası,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu,

belirtilmeli, konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. Başvurular QNB Finansbank tarafından yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

Yazılı başvurularda, evrakın QNB Finansbank’a tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir.

Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun QNB Finansbank’a ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

Bu sayfadaki bilgiler size yardımcı oldu mu?