İçeriğe Git Alt Bölüme Git Sol Menüye Git

Duyurular

QNB Finansbank'ta öne çıkanlar...

Mevduat Faizleri Stopaj Oranları Değişikliği

53 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararı uyarınca, 31/08/2018 tarihi ile 30/11/2018 tarihleri arasında yeni açılan veya vadesi yenilenen TL ve Döviz hesapları için  geçerli stopaj oranları değişmiştir. Aşağıda yeni stopaj oranları paylaşılmaktadır.

1) Döviz Tevdiat Hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar paylarından;

- Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar(6 ay dahil) vadeli hesaplarda %20,

- 1 Yıla kadar (1 Yıl Dahil) vadeli hesaplarda %16,

- 1 Yıldan uzun vadeli hesaplarda %13,

2) Mevduat faizlerinden;

- Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar(6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,

- 1 Yıla kadar(1 Yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,

- 1 Yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

Mevduat faizi stopaj oranlarına ilişkin özet tablo aşağıda yer almaktadır;

VADE

GÜN SAYISI

TL MEVDUAT

DÖVİZ MEVDUAT

MEVCUT
STOPAJ ORANI

GÜNCEL
STOPAJ ORANI

MEVCUT
STOPAJ ORANI

GÜNCEL
STOPAJ ORANI

1 aya kadar vadeli

1-31

15%

5%

18%

20%

3 aya kadar vadeli

32-91

15%

5%

18%

20%

6 aya kadar vadeli

92-180

15%

5%

18%

20%

1 yıla kadar vadeli

181-364

12%

3%

15%

16%

1 yıl

365

12%

3%

15%

16%

1 yıldan uzun

366 ve üzeri

10%

0%

13%

13%

 

 - Söz konusu geçici oranlar, 31.08.2018-30.11.2018 tarihleri arasında açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler için uygulanacaktır. 31.08.2018 tarihinden önce ve 30.11.2018 tarihinden sonra açılan ya da vadesi yenilenen hesaplarda geçici oranlar uygulanmayacaktır.

FATCA ve CRS Hakkında Bilgilendirme

FATCA Nedir?

FATCA, Yabancı Hesaplar Vergi Mevzuatına Uyum Yasası'dır. (Foreign Account Tax Compliance Act) 

ABD tarafından, ABD vatandaşı ya da ABD vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin gelir ve varlıkları üzerindeki vergilendirmeden kaçınmasının önlenmesi, şeffaf ve izlenebilir bir vergi sistemi kurulması amacıyla 2010 yılında çıkarılmış ve 2014 yılında yürürlüğe girmiştir.

FATCA kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında karşılıklılık esası çerçevesinde "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması" 29 Temmuz 2015'te imzalanmıştır. Söz konusu anlaşmanın onaylanmasına dair Kanun 16 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bakanlar Kurulu da anlaşma metnini ve anlaşmanın ekinde yer alan mutabakat zaptını 19 Eylül 2016 tarihinde onaylamış ve söz konusu Karar 5 Ekim 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Ancak, henüz FATCA kapsamında ABD ile raporlama süreci başlamamıştır.

CRS (Common Reporting Standard) Nedir?

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) 21 Temmuz 2014 tarihinde Vergisel Konular için Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimi ile ilgili Standardını yayınlamıştır. Ortak Raporlama Standardı (CRS) olarak adlandırılan bu düzenleme, OECD tarafından vergiden kaçma ve vergi kaçırmayı engellemek, katılımcı ülkeler arasında vergi uyumluluğunu geliştirmek amacıyla geliştirilmiştir.
21.04.2017 tarihi itibariyle otomatik bilgi değişimi anlaşması (Multilateral Competent Authority Agreement) imzalanmıştır.
Bu anlaşma kapsamında getirilen yükümlülükler ve detaylı bilgi için tıklayınız.

2018 Yılı içerisinde Zamanaşımına Uğrayacak Emanet ve Alacaklar

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 83 üncü Maddesi Uyarınca, 2018 Yılı içerisinde 10 Yıllık Zamanaşımına Uğrayacak Emanet Ve Alacakları Gösteren Müşteri Listesi

NOT: " *** Aşağıda gösterilen varlıklar ile ilgili olarak lütfen şubeniz ile irtibata geçiniz."

MÜŞTERİLERİMİZE YÖNELİK DUYURU

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 83 üncü maddesi uyarınca; bankalar nezdindeki yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklardan, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tâbidir.

27/02/2015 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan "Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği" (Yönetmelik) uyarınca, Yatırım kuruluşları bir sonraki yıl içerisinde zamanaşımına uğrayacak olan hesapların sahiplerini, on yıllık zamanaşımı süresi dolmadan önce ilgili yatırım kuruluşuna başvuruda bulunmadıkları takdirde, hesaplarının Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne devredileceği hususunda içinde bulundukları yılın Nisan ayının başından bir sonraki takvim yılının sonuna kadar liste halinde kendi internet sitelerinde ilan etmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, aşağıdaki listede isim ve hesap bilgileri yer alan müşterilerimizin; on yıllık zaman aşımı süresi dolmadan, gerçek kişi ise; kimlik belgeleri ile, tüzel kişi ise; yetki belgeleri ile bankamıza  hak sahipliğini ispatlayan bilgi ve belgelerle başvurmamaları halinde; Kanun gereği zamanaşımına uğramış olan yatırım hizmet ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacakları ile bunlara bağlı faiz ve diğer getirileri Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne devredilecektir.

Müşteri listesine ulaşmak için tıklayınız.

Kişisel Verilerinizin Korunması Hakkında Bilgilendirme

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ; KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK SİZLERİ BİLGİLENDİRMEK İSTERİZ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, Kişisel Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla QNB Finansbank A.Ş. ("QNB FİNANSBANK") tarafından işlenecektir. "Kişisel Verilerinizin işlenmesi" ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

QNB Finansbank olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz.
Kişisel verilerinizin bankacılık işlemleriniz için kullanılması, özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerinizin korunması temel prensibimizdir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak, bankacılık faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmek bu kapsamda her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit için KVKK kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilen kimlik bilgileriniz, adres, telefon numaranız,  Bankamız nezdindeki hesaplarınıza ilişkin tüm bilgileriniz, biyometrik ve sağlık verilerinizi, vergi numaranız ve diğer bilgilerinizi kaydetmek, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce (mahkemeler, TBB, BDDK, SPK, TCMB, MASAK, GİB gibi) öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki bankacılık faaliyetlerimizi yerine getirebilmek, Bankamızca sunulan veya talep edilen başkaca ürün ve hizmetlerimizi sunabilmek, tarafınızla imza edilen sözleşmenin gereğini yerine getirmek, güvenlik ile suçun önlenmesi gibi meşru menfaatlerimizi yerine getirmek olarak sıralanabilecektir.

Kişisel verilerinizin aktarılması:

Yukarıda özetle sıralanan amaçlarla Bankamız nezdinde bulunan kişisel verileriniz; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile diğer Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 73. maddesinin 4. fıkrasında sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişilere, BDDK, SPK, TCMB, GİB, SGK, MASAK, BKM, KKB, FİNDEKS, gibi kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, otoritelere, ana hissedarımız ve onun iştiraklerine, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize; aracılık/acentelik sıfatıyla faaliyet yürütülen şirketlere, bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü taraflara, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı bankalar, fonlar, işbirliği yapılan kuruluşlara, hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası kuruluşlar ile bağımsız denetim ve destek hizmeti alınan kuruluşlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi:

Kişisel verileriniz 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar uyarınca  onay ve/veya imzanızla tanzim edilen bankacılık işlemlerine ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, Genel Müdürlük, Bölgeler, Şubeler, ATM'ler, İnternet Bankacılığı, Çağrı Merkezi,  Kiosklar gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, yurtiçi/yurtdışı Bankalar ve diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere Bankamız dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Kanun'un 11. maddesi uyarınca haklarınız:

Bankamıza başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; I) işlenip işlenmediğini öğrenme, II) işlenmişse bilgi talep etme, III) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, IV) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, V) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, VI) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, VII) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (V) ve (VI) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, VIII) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, IX) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu:

QNB Finansbank A.Ş. Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası, No:215 Sisli/Istanbul
Mersis No: 0388-0023-3340-0576 Tel/Faks:  0850 222 0 900 kvkk_bilgi@qnbfinansbank.com

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımının Sponsoru olduk!

QNB Finansbank olarak, basketbol sezonu için 3 yıl boyunca Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın  forma sırt sponsoruyuz!

Bankamız ve Fenerbahçe kulübü arasında yapılan anlaşma ve detaylarla ilgili ilerleyen günlerde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde bir basın toplantısı düzenlenecek, basın toplantısının günü ve saati daha sonra duyurulacaktır.

Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz.

Yetki Belgesi ve Faaliyet İzinlerimiz

Bankamızın III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca

  • Emir İletimine Aracılık Faaliyeti (Yurt içinde)
  • İşlem Aracılığı Faaliyeti (Yurt içinde-Yurt dışında)
  • Portföy Aracılığı Faaliyeti (Yurt içinde)
  • Sınırlı Saklama Hizmetinde

bulunmasına Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin verilmiştir. Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen 01.02.2016 tarih ve BNK-039 (030) numaralı yetki belgesi ve izin verilen yatırım hizmet ve faaliyet izinlerini gösteren tablo aşağıda yer almaktadır.

Yetki Belgemiz için tıklayınız.

Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri
I. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti Yurt içinde Yurt dışında
i. Paylar İzni var -
ii. Diğer menkul kıymetler İzni var -
iii. Kaldıraçlı alım satım işlemleri - -
iv. Paya dayalı türev araçlar İzni var -
v. Pay endekslerine dayalı türev araçlar İzni var -
vi. Diğer türev araçlar İzni var -
II. İşlem Aracılığı Faaliyeti Yurt içinde Yurt dışında
i. Paylar - -
ii. Diğer menkul kıymetler İzni var İzni var
iii. Kaldıraçlı alım satım işlemleri - -
iv. Paya dayalı türev araçlar - -
v. Pay endekslerine dayalı türev araçlar - -
vi. Diğer türev araçlar İzni var İzni var
III. Portföy Aracılığı Faaliyeti Yurt içinde
i. Paylar -
ii. Diğer menkul kıymetler İzni var
iii. Kaldıraçlı alım satım işlemleri -
iv. Paya dayalı türev araçlar -
v. Pay endekslerine dayalı türev araçlar İzni var
vi. Diğer türev araçlar İzni var
IV. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti -
V. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti -
VI. Halka Arza Aracılık Faaliyeti -
6.1. Aracılık yüklenimi -
6.2. En iyi gayret aracılığı -
VII. Saklama Hizmeti -
7.1. Sınırlı Saklama Hizmeti İzni var
7.2. Genel Saklama Hizmeti -

5549 SAYILI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA ÖNEMLİ DUYURU

5549 sayılı Kanun'un 15. maddesinde "Yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır." hükmü bulunmaktadır.

Bu düzenleme çerçevesinde, herhangi bir yasal yaptırıma maruz kalmamanız için kimlik tespitini gerektiren işlemleri, kendi adınıza ve fakat başkası hesabına hareket ederek gerçekleştirecek iseniz bu durumu bankamıza yazılı olarak beyan ederek işleminizi şubelerimiz kanalıyla gerçekleştirmenizi ve tereddüt ettiğiniz hususlarda personelimizden bilgi almanızı önemle rica ederiz.