notify icon
Ana içeriğin başı

Kişisel Verilerinizin Korunması Hakkında Bilgilendirme

DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ; KOLAY ADRESLEME SİSTEMİ KAPSAMINDA İŞLENECEK OLAN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN OLARAK, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK SİZİ BİLGİLENDİRMEK İSTERİZ:

Kolay Adresleme Sistemi, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. (“BKM”) tarafından yönetilen sisteme ilişkin bir hizmet olup, QNB Finansbank A.Ş. (“QNB Finansbank”) Müşterilerinin QNB Finansbank nezdindeki hesap numaralarının (IBAN) ve diğer Hesap Bilgilerinin basitçe hatırlanabilecek bir adres ile (Kolay Adres: telefon numarası, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası (TCKN), Vergi Kimlik Numarası (VKN), Yabancı Kimlik Numarası, Pasaport Numarası) eşleştirilmesi ve fon transferlerinde hesap numarası yerine bu adreslerin kullanılabilmesi prensibine dayanır. İlgili uygulama talimatı gereği QNB Finansbank, tarafınızca kendisine iletilecek bir talep olmaksızın, Kolay Adresleme Sistemi’ne, Kolay Adres bilginizi ekleyemez, güncelleyemez ve sizin adınıza herhangi bir sorgulama işlemi yapamaz.

Bildiğiniz üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") hükümleri gereği, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, Kişisel Veri niteliğindedir. Bu çerçevede, Kişisel Veri niteliğinde olan ve fiziki ve/veya elektronik yollarla elde edilen Kolay Adres bilginiz ve bu bilginin eşleştirildiği hesabınızın bilgisi, Veri Sorumlusu sıfatıyla QNB Finansbank tarafından, QNB Finansbank’a ileteceğiniz bu konuya özgülenmiş açık rızaya tabi olarak, QNB Finansbank nezdinde gerçekleştirilecek ve gerçekleştirmek üzere talimat ileteceğiniz fon yatırma, aktarma veya çekme faaliyetlerinden oluşan ödeme işlemlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla işlenebilecek ve başta BKM ve sistem katılımıcısı diğer bankalar olmak üzere, yalnızca 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile diğer Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 73. maddesinin 4. fıkrasında sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişilere, BDDK, SPK, TCMB, GİB, SGK, MASAK, KKB, FİNDEKS gibi kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel tüzel kişi ve otoriteler ile, yasal sınırlar dahilinde QNB Finansbank’ın ana hissedarına aktarabilinecektir.

Kolay Adres bilginizi silmeniz, değiştirmeniz, Kolay Adres ile ilişkili hesabınızı kapatmanız, QNB Finansbank ile aranızdaki müşteri ilişkisinin sonlanması gibi durumlarda, QNB Finansbank sizi bilgilendirerek, kaydınızı Kolay Adresleme Sistemi’nden silecektir.

QNB Finansbank'a başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; I) işlenip işlenmediğini öğrenme, II) işlenmişse bilgi talep etme, III) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, IV) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, V) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, VI) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, VII) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (V) ve (VI) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, VIII) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, IX) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel Veri Sahibi/ İlgili Kişi olarak, KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi,

  • QNB Finansbank şubelerinden de temin edebileceğiniz Başvuru Formu’nu kullanılarak veya yazılı olarak kimliğinizi tevsik edici belgeler ile (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vbg.) şahsen başvuru yapmak sureti ile QNB Finansbank’a teslim edebilir,
  • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da QNB Finansbank’a daha önce bildirilen ve QNB Finansbank sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz aracılığı ile,

Başvurularda;

  • Kişisel Veri Sahibinin/İlgili Kişinin adı, soyadı ve başvuru yazılı ise imzası,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
  • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
  • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
  • Talep konusu,

belirtilmeli, konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. Başvurular QNB Finansbank tarafından yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

Yazılı başvurularda, evrakın QNB Finansbank’a tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun QNB Finansbank’a ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

Ticaret sicil no: 237525 Mersis no: 0388-0023-3340-0576 Ticaret unvanı: QNB Finansbank A.Ş. Merkez adres: Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası, No: 215 Şişli/İstanbul İnternet sitesinin adresi: www.qnbfinansbank.com Telefon Bankacılığı: 0850 222 0 900