notify icon
Ana içeriğin başı

Kişisel Verilerinizin Korunması Hakkında Bilgilendirme

DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ; ADIM ADIM İHRACAT PROGRAMI’NA BAŞVURUNUZ KAPSAMINDA İŞLENECEK OLAN KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN OLARAK, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ SİZİ BİLGİLENDİRMEK İSTERİZ:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") hükümleri gereği, Adım Adım İhracat Programı’na başvurunuz ile birlikte QNB Finansbank A.Ş.’ye (“Veri Sorumlusu” ve/veya “Banka” ya da “QNB Finansbank”) ilettiğiniz kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, Kişisel Veri niteliğindedir.

İhracat ve/veya elektronik ticaret ile ilgili olarak sahip olabileceğiniz sorularınızın yanıtlanması, farklı talep ve tercihlerinize yönelik çözüm ve avantajlara dair bilgi sunulması, profesyonel çözüm ortaklarımıza ve bu çözüm ortaklarımızın sunduğu dijital tabanlı uygulamalar ile konuya ilişkin bilgi kaynaklarına erişiminizin yönetilmesi, bu kapsamda Bankamız ile müşteri ilişkisi kurmanız halinde size bankacılık hizmetlerini temin edebilmek ve daha iyi hizmet sunabilmek amaçları başta olmak üzere, https://www.qnbfinansbank.com/adimadimihracat uzantılı websitesi üzerinden paylaştığınız yahut internet sitesi kullanımınız nedeni ile çerezler* (çerezlere ilişkin detaylı bilgi için https://www.qnbfinansbank.com/destek/gizlilik-politikasi inceleyebilirsiniz) aracılığı ile toplanan bilgileriniz QNB Finansbank tarafından güvenle saklanır ve yasal çerçeve dışındaki 3. kişilere açıklanmaz. Bankamız ile paylaştığınız her türlü veriniz sır niteliğindendir ve ifşa edilmez.

QNB Finansbank olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi, verilerinizin bütünlüğü ve güncelliğinin korunması için en üst düzeyde önlemler aldığımızı ve destek ya da dış hizmet aldığımız ve/veya iş ortaklığı yaptığımız tüm kuruluşların, bilgi güvenliği ve gizlilik standartlarımıza uygun hareket etmelerini sağladığımızı belirtmek isteriz.

Kişisel verilerinizin bankacılık işlemleriniz için kullanılması, özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerinizin korunması temel prensibimizdir.

Başvurusunda bulunduğunuz Adım Adım İhracat Programı için  https://www.qnbfinansbank.com/adimadimihracat uzantılı websitesi üzerinden elektronik yollarla gerçekleştirdiğiniz başvuru taleplerinizin alınması esnasında iletilen ve bu yollarla QNB Finansbank tarafından elde edilen tüm kişisel verileriniz:

 • QNB Finansbank’a konuya ilişkin olarak ileteceğiniz açık rızaya dayalı olarak; Adım Adım İhracat Programı kapsamında talepte bulunduğunuz hizmet/ürünlerin en iyi şekilde sunulabilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi için genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanya, ürün ve hizmetlere ilişkin teklifler hazırlanması, bu hizmet ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama, promosyon, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, bunların dönemsel olarak size sunulması amaçları ile,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak; başvurusunda bulunduğunuz Adım Adım İhracat Programı hizmet/ürünlerine ilişkin olarak işletmenize bu kapsamda ilgili tüm ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi, çözüm ve avantajlara ilişkin tavsiye ve yönlendirmelerin sağlanması amaçları ile,
 • QNB Finansbank’ın tabi olduğu ilgili mevzuatlardan doğan hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak; Bankamız ile müşteri ilişkisi kurulması sürecinde kişilere kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi, risk izleme ve düzenleyici-denetleyici otoritelere karşı raporlama yükümlülüğünün yerine getirilmesi, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu başta olmak üzere, bankacılık faaliyeti kapsamında QNB Finansbank’ın tabi olduğu tüm mevzuatlar gereği yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçları ile,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, QNB Finansbank’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi ve sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesi amaçları ile,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; şikayet yönetimi ile tüm yasal takip ve dava süreçleri başta olmak üzere, adlî ve/veya idari otoriteler nezdindeki süreçlerin yönetilmesi amaçları ile işlenebilecek ve yine yukarıda belirtilen hukuki sebep ve amaçlara dayanılarak; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile diğer Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 73. maddesinin 4. fıkrasında sayılan finansal kuruluşlar ile 3. kişilere, BDDK, SPK, TCMB, GİB, SGK, MASAK, FİNDEKS, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kredi Kayıt Bürosu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.  gibi kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel tüzel kişi ve otoritelere, QNB Finansbank’ın ana hissedarına ve iştiraklerimize hukuki zorunluluklar nedeniyle ancak yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Açık rızanızın varlığı dahilinde ise seçimleriniz dahilinde verileriniz;

 • Danışma hattı hizmeti sunan CMC İletişim ve Çağrı Merkezi Hizmetleri A.Ş.’ ye
 • İhracat faaliyetlerine ilişkin danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunan Expinno Bilgi Sistemleri San.ve Tic. Ltd. Şti’ ye,
 • Lojistik tekliflerinin bulunması, satın alınması ve yönetilmesine dair hizmetler sunan Navlungo Lojistik ve Teknoloji A.Ş’ ye, 
 • Gümrük danışmanlığı hizmetleri sunan Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetleri A.Ş’ ye, 
 • Dijitalleşme ve operasyon yönetim planı hizmetleri sunan Propars Teknoloji A.Ş’ ye, 
 • e-ticaret, e-ihracat konularında danışmanlık ve yönetim hizmetleri sunan EMYD Yazılım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş’ ye
 • e-ticaret Depolama ve Sipariş hazırlama çözümleri sunan Parkpalet Lojistik Hizmetleri A.Ş’ ye,
 • Satış ve markalaşma danışmanlığı hizmetleri sunan Ecom Group E-ticaret ve Danışmanlık A.Ş’ ye,
 • Websitesi, Pazaryeri ve muhasebe entegrasyonu çözümleri sunan Projesoft Teknoloji Anonim Şirketi’ne bahse konu hizmetlerin size sağlanabilmesi için aktarılacaktır.

QNB Finansbank'a başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; I) işlenip işlenmediğini öğrenme, II) işlenmişse bilgi talep etme, III) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, IV) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, V) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, VI) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, VII) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (V) ve (VI) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, VIII) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, IX) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

QNB Finansbank'a başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; I) işlenip işlenmediğini öğrenme, II) işlenmişse bilgi talep etme, III) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, IV) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, V) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, VI) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, VII) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (V) ve (VI) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, VIII) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, IX) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel Veri Sahibi/ İlgili Kişi olarak, KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi,

 • QNB Finansbank şubelerinden de temin edebileceğiniz Başvuru Formu’nu kullanılarak veya yazılı olarak kimliğinizi tevsik edici belgeler ile (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vbg.) şahsen başvuru yapmak sureti ile QNB Finansbank’a teslim edebilir,
 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da QNB Finansbank’a daha önce bildirilen ve QNB Finansbank sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz aracılığı ile,

Başvurularda;

 • İlgili Kişinin adı, soyadı ve başvuru yazılı ise imzası,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu

belirtilmeli, konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. Başvurular QNB Finansbank tarafından yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

Yazılı başvurularda, evrakın QNB Finansbank’a tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun QNB Finansbank’a ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

Ticaret sicil no: 237525 Mersis no: 0388-0023-3340-0576 Ticaret unvanı: QNB Finansbank A.Ş. Merkez adres: Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası, No: 215 Şişli/İstanbul İnternet sitesinin adresi: www.qnbfinansbank.com Telefon Bankacılığı: 0850 222 0 900