bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Dijital Köprü e-Dönüşüm Çözümleri QNB e-Finans Aydınlatma Metni

EFİNANS MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Değerli müşterimiz,

Dijital Köprü başvurusu ve e-dönüşüm ürünlerinin tarafınıza sağlanması kapsamında işlenecek olan kişisel verilerinize ilişkin olarak sizi bilgilendirmek isteriz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) hükümleri gereği, kişisel verileriniz Esentepe Mah. Büyükdere Cad. QNB Finansbank Kristal Kule Binası No:215 Şişli/İstanbul adresinde bulunan veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden eFinans Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. (“eFinans”) tarafından işlenecektir. 

“Kişisel Verilerinizin işlenmesi” bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

eFinans olarak sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz.
Kişisel verilerinizin eFinans’ın hizmet verdiği işlemler için kullanılması, özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerinizin korunması temel prensibimizdir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:
Dijital Köprü çözümleri içerisinde yer alan seçeceğiniz e-Dönüşüm ürünü/ürünleri kapsamında paylaştığınız ve kişisel veri olarak nitelendirilen kişisel verileriniz aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilecektir:

1.    Kimlik bilgileri (gerçek kişi mükellefler için başvuran kişinin adı ve soyadı, T.C. Kimlik numarası, firma unvanı, vergi dairesi; tüzel kişi mükellefler için başvuran kişinin adı ve soyadı, T.C. Kimlik numarası)

  • 509 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“VUK Genel Tebliği”) ile Elektronik Defter Genel Tebliği (sıra no:1, sıra no:2 ve sıra no:3) (“E-Defter Genel Tebliği”) başta olmak üzere e-fatura, e-defter mevzuatı ve tabi olduğumuz ilgili diğer mevzuat kapsamında hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; Dijital Köprü çözümleri içerisinde yer alan e-fatura, e-arşiv, e-defter, e-irsaliye, e-müstahsil makbuzundan oluşan e-Dönüşüm ürünleri ile ilgili hizmetlerin sunulabilmesi ve bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, başvuru, kimlik tespiti ve doğrulaması, gerçekleştirilecek her türlü iş ve işleme ilişkin kişi tespit bilgilerinin kaydedilmesi, BTK, GİB, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, kağıt üzerinde ve elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlenmesi ve tabi olduğumuz tüm mevzuatlar gereği yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçları ile,
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak; Dijital Köprü çözümleri içerisinde yer alan e-fatura, e-arşiv, e-defter, e-irsaliye, e-müstahsil makbuzundan oluşan e-Dönüşüm ürünleri ile ilgili hizmetlerin sunulabilmesi ve bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi amacı ile,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; ürün ve hizmetlerin sunulması ile ilgili olarak soru, cevap bilgi, bildirimlerin gönderilmesi için kullanıcı ile irtibat kurulması, kullanıcı talep ve sorularının işleme alınması, istihbarat, bilgi araştırmaları, müşteri memnuniyeti çalışmaları ve müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hizmet kalitesinin ölçümlenmesi, iyileştirilmesi, planlama ve istatistik oluşturulması amaçları ile işlenebilecektir.

2.    İletişim bilgileri (gerçek kişi mükellefler için e-posta adresi, cep telefonu numarası, il, ilçe, adres bilgisi; tüzel kişi mükellefler için e-posta adresi, cep telefonu numarası)

  • Tabi olduğumuz mevzuattan doğan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; Dijital Köprü çözümleri içerisinde yer alan e-fatura, e-arşiv, e-defter, e-irsaliye, e-müstahsil makbuzundan oluşan e-Dönüşüm ürünleri ile ilgili hizmetlerin sunulabilmesi ve bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, başvuru, kimlik tespiti ve doğrulaması, gerçekleştirilecek her türlü iş ve işleme ilişkin kişi tespit bilgilerinin kaydedilmesi, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlenmesi amaçları ile,
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak; Dijital Köprü çözümleri içerisinde yer alan e-fatura, e-arşiv, e-defter, e-irsaliye, e-müstahsil makbuzundan oluşan e-Dönüşüm ürünleri ile ilgili hizmetlerin sunulabilmesi ve bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi amacı ile,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; ürün ve hizmetlerin sunulması ile ilgili olarak soru, cevap bilgi, bildirimlerin gönderilmesi için kullanıcı ile irtibat kurulması, kullanıcı talep ve sorularının işleme alınması, istihbarat, bilgi araştırmaları, müşteri memnuniyeti çalışmaları ve müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hizmet kalitesinin ölçümlenmesi, iyileştirilmesi, planlama ve istatistik oluşturulması amaçları ile işlenebilecektir.

3.    Müşteri işlem bilgileri (talep ve şikâyet bilgileri)

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; ürün ve hizmetlerin sunulması ile ilgili olarak soru, cevap bilgi, bildirimlerin gönderilmesi için kullanıcı ile irtibat kurulması, kullanıcı talep ve sorularının işleme alınması, istihbarat, bilgi araştırmaları, müşteri memnuniyeti çalışmaları ve müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hizmet kalitesinin ölçümlenmesi, iyileştirilmesi, planlama ve istatistik oluşturulması amaçları ile işlenebilecektir.

4.    İşlem güvenliği bilgileri (başvuru iz kaydınız)

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; ürün ve hizmetlere ilişkin taleplerin kaydedilmesi, raporlanması, bilgi güvenliği ve iş süreçlerinin denetimi, raporlanması ve yönetimi, Veri Sorumlusu bilgi sistemlerinin güvenliğinin temini amaçları ile işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin aktarılması:

eFinans nezdinde bulunan kişisel verileriniz; faaliyetlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi aktarım amaçları çerçevesinde VUK Genel Tebliği ile E-Defter Genel Tebliği başta olmak üzere e- fatura ve e-defter mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 73/4 maddesi dahil diğer Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, BTK, GİB, SGK, gibi kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, otoritelere, hukuki işlemlerin takibi ve yürütülmesi kapsamında yargı mercilerine hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi:

Kişisel verileriniz, seçimini yaptığınız e-Dönüşüm ürünü/ürünleri için başvurunuz ile birlikte https://www.qnbfinansbank.com/dijitalkopru uzantılı web sitesi üzerinden işbirliği yaptığımız kurum aracılığıyla elektronik yollarla, onay ve/veya imzanızla tanzim edilen sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, QNB Finansbank web sitesi, çağrı merkezleri, eFinans’ın kimlik doğrulama yetkisi verdiği kuruluşlar gibi kanallar aracılığıyla, müşteri memnuniyeti çalışmaları kapsamında ilgili kişinin kendisinden, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan şekilde çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca haklarınız:

eFinans’a başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; I) işlenip işlenmediğini öğrenme, II) işlenmişse bilgi talep etme, III) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, IV) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, V) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, VI) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, VII) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (V) ve (VI) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, VIII) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, IX) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu:
KVKK'nın düzenlemeleri gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle ve ayrıca aşağıda belirtilen kanallar aracılığı ile eFinans’a iletebilirsiniz.

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat kimliği ile gelmesi gerekir) eFinans Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi QNB Finansbank Kristal Kule Binası No:215 Şişli/İstanbul Zarfın üzerine “KVKK kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
“Güvenli Elektronik İmza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla efinans@hs05.kep.tr Başvuru formunun imzalı kopyası kep vasıtasıyla gönderilir.
Şirketimize daha önce bildirdiği ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile kvkkbilgi@qnbefinans.com Email’in konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır. Başvuru formunun imzalı kopyası gönderilir.
Noter vasıtasıyla tebligat eFinans Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi QNB Finansbank Kristal Kule Binası No:215 Şişli/İstanbul
 
Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.