bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

DEĞERLİ ADAYIMIZ; KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK SİZİ BİLGİLENDİRMEK İSTERİZ

Genel Çerçeve

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz ve finansal verileriniz de dahil olmak üzere, Kişisel Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla QNB Finansbank A.Ş. (“QNB Finansbank”) tarafından işlenecektir. “Kişisel Verilerinizin İşlenmesi” bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.
QNB Finansbank olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz. 
Kişisel verilerinizin QNB Finansbank’ a yaptığınız başvuru çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması amaçlarıyla ve bu amaçların gerektirdiği süre ile sınırlı olmak üzere kullanılması ve özel hayatınızın gizliliği ile temel hak ve özgürlüklerinizin korunması temel prensibimizdir.

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşleme Şartları ve İşleme Amaçları

 1.    Kimlik Bilgileri (ad, soyad, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi vb.), İletişim Bilgileri (cep telefonu numarası, e-posta adresi, iletişim adresi, iş yeri adresi vb.), Özlük Bilgileri (iş tecrübeleri, öğrenim bilgileri, ne kadar süre çalışıldığı, görev bilgisi vb.), Finans Bilgileri (risk)

  •    Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması işleme şartına dayanılarak; çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacı ile,

2.    Sağlık Bilgileri (Engellilik Bilgisi)

  •  Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması işleme şartına dayanılarak; çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacı ile işlenmektedir.


Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, QNB Finansbank tarafından yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan dijital başvuru formundan, e-posta, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırılan özgeçmişinizden, tarafınızdan, istihdam veya danışmanlık şirketlerinden,  internet ortamında faaliyet gösteren ve iş ilanlarını ihtiva eden kariyer internet siteleri üzerinden,  tarafımıza ibraz ettiğiniz referanslarınızdan ve buna benzer farklı kanallar ile yukarıda detaylı olarak ifade edilen farklı hukuki sebeplere dayanarak;  sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, çeşitli yöntemlerle QNB Finansbank insan kaynakları süreç ve politikalarının uygulanması ve yürütülmesi amacıyla toplanmaktadır. 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı olarak istihdamınız ilgili uygun pozisyonun değerlendirilebilmesi amacıyla QNB Finansbank, bazı kurumlar (“İş Ortakları”) ile iş birliği yapabilmektedir. 

QNB Finansbank ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, bahse konu işe alım süreçlerinde İş Ortaklarının görevlerini yerine getirebilmeleri için KVKK’ da yer verilen düzenlemelere uygun olarak paylaşılabilecek olup, ilgili İş Ortaklarının bu verileri herhangi başkaca bir faaliyet için kullanma haklarının bulunmadığını belirtiriz. 


İlgili Kişi Olarak Haklarınız ve QNB Finansbank’a Başvuru

  • QNB Finansbank şubelerinden de temin edebileceğiniz Başvuru Formunu kullanılarak veya yazılı olarak kimliğinizi tevsik edici belgeler ile (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.) şahsen başvuru yapmak sureti ile QNB Finansbank’a teslim edebilir,
  • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da QNB Finansbank’a daha önce bildirilen ve QNB Finansbank sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz aracılığı ile,

                 *QNB Finansbank’ın Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine (qnbfinansbank@hs05.kep.tr)
                 *kvkk_bilgi@qnbfinansbank.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

Başvurularda;

  • İlgili Kişinin adı, soyadı ve başvuru yazılı ise imzası,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
  • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
  • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
  • Talep konusu

belirtilmeli, konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. Başvurular QNB Finansbank tarafından yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

Yazılı başvurularda, evrakın QNB Finansbank’a tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun QNB Finansbank’a ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

Ticaret sicil no: 237525 Mersis no: 0388-0023-3340-0576 Ticaret unvanı: QNB Finansbank A.Ş. Merkez adres: Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası, No: 215 Şişli/İstanbul İnternet sitesinin adresi: www.qnbfinansbank.com Telefon Bankacılığı: 0850 222 0 900