İçeriğe Git Alt Bölüme Git Sol Menüye Git

Kredi ve Alacak Sigortası

QNB Finansbank'la Varlıklarınızı ve Değerlerinizi Güvence Altına Alın!

Kredi Sigortası şirketinizin yurt dışı ve yurt içi satış bedellerinin alıcılardan kaynaklanan nedenler ile tahsil edilememesi riskine karşı alacaklarınızı teminat altına almanızı sağlar.

Kredi Sigortası Hangi Risklere Karşı Güvence Sağlar?

 • Yurtiçi Kredi Sigorta poliçeleri ticari geç ödeme ve iflasla oluşabilecek ticari riskleri teminat altına alır.
 • Yurtdışı Kredi Sigorta poliçeleri ticari risklerin yanı sıra savaş, ambargo gibi politik risklere karşı güvence sağlar.
 • Poliçe; ön ödeme ile ya da peşin satışlar, banka mektubu ile yapılan satışlar, grup şirketlerine yapılan satışlar, teyitli akreditifli satışlar, kamu kurumlarına yapılan satışlar dışında kalan; yurtiçinde azami 120 güne, yurtdışında azami 180 güne kadar vadeli tüm satış cirosunu sigortalar.

Kredi Sigortası'nın Avantajları Nelerdir?

 • Portföyünüzün tamamı için risk analizini ve takibini ölçülebilir ve izlenebilir hale getirir.
 • Vadeli ve açık hesap alacaklarınızın ödenmeme riskine karşı teminat oluşturma beklentinizi karşılayacak hizmeti sunar.
 • Tek tek alıcılar için değil, sektör, ürün, ülke gibi tanımlanabilecek alıcı grupları için teminat sağlar.

Yurtiçi Kredi Sigortası poliçeleri; teminat poliçede belirtilmek şartıyla aşağıda sıralanan risk gruplarından sadece biri, birkaçı veya tamamını teminat altına alır.

 • Alıcının İflas etmesi,
 • Tüzel kişi olması halinde, borçlarını ödeyememesi nedeniyle hakkında tasfiye kararı alınması,
 • Borçlarının ödenmesi ile ilgili olarak bir mahkeme veya yetkili bir resmi merci tarafından tüm alacaklıları bağlayan kısıtlayıcı bir karar alınması,
 • Borç ödemede acze düşmesinin belgelenmesi veya bu durumun sigortacı tarafından kabul edilecek başka bir şekilde kanıtlanması suretiyle yapılan icra takibinin sonuçsuz kalması,
 • Borçları ile ilgili konkordato ilan etmesi ve hukuki olarak yukarıda belirtilen durumlara eşdeğer görülen diğer haller sonucu satıcı konumundaki sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaptığı satışların bedelini kısmen veya tamamen alamaması nedeniyle uğrayacağı maddi zararlar,
 • Sözleşme olması şartı ile; yukarıda sayılan hallerin dışında alıcının sözleşmede kararlaştırılan şartlarla mal veya hizmet bedelini ödememesi (temerrüt) hali teminat altına alınmıştır.

Yurtdışı Kredi Sigortası poliçeleri; Politik Risk Teminatı ile doğrudan veya dolaylı olarak yukarıdaki maddelerden dolayı ortaya çıkan, aşağıdaki durumların sebebiyet verdiği veya payı olduğu herhangi bir hasarı kapsar.

 • Alıcının bulunduğu ülkenin veya ödemenin üzerinden yapılacağı herhangi bir ülkenin idaresi tarafından ilan edilen genel bir moratoryum;
 • Alıcının bulunduğu Ülkedeki politik olaylar, ekonomik zorluklar, döviz yetmezliği, devalüasyon veya kur dalgalanmaları, kanuni ve idari önlemlerden dolayı, alıcı tarafından depozit edilen ödemenin transferinin -gecikmesi veya engellenmesi.
 • Savaş (iç savaş, çarpışmalar, isyanlar ve ayaklanmalar dahil olmak üzere) ihtilal ve halk ayaklanmaları;
 • Kasırga, sel, deprem, yanardağ patlaması, gelgit veya diğer doğal afet şekilleri veya mücbir sebepler
 • İthalat veya ihracata getirilen kısıtlamalar veya ithalat ya da ihracat lisanslarının iptal edilmesi veya hükümet tarafından Sözleşme'nin ifasını engelleyen önlemler alınması.

Kredi Sigortaları hakkında ayrıntılı bilgi almak ve sigorta yaptırırken QNB Finansbank ayrıcalıklarından yararlanmak için en yakın QNB Finansbank Şubesi'ne başvurunuz.