İçeriğe Git Alt Bölüme Git Sol Menüye Git

Kısa Vadeli Krediler

Hedefimiz,
Hedeflerinize ulaşmanız için hep sizin yanınızda olmak.

Kurumsal Bankacılık

Spot krediler, bankamız likiditesi ve para piyasalarındaki gelişmeler gözönüne alınarak kullandırılan, kredi anaparası ve faizi defaten vade tarihinde kapatılan kredilerdir. Spot kredilerin tutarı, uygulanacak faiz oranı ve vadesi, kredinin kullandırıldığı tarihteki piyasa koşullarına göre firmanızla yapacağımız görüşmeler sonucunda saptanır ve kredinin süresi boyunca değişmez. Kısa vadeli finansman ihtiyacınızı karşılamak için kullanabileceğiniz spot kredi ürünümüz, faiz oranının hesap açılışında sabitlenmesi ile vade sonunda ödeyeceğiniz faiz tutarı belli olduğu için nakit yönetiminize yardımcı olur. Limitiniz dahilinde maksimum 360 güne kadar kredi kullanabilirsiniz.

Spot Döviz Kredileri, uygulanacak faiz oranı ve vadesi, kredinin kullandırıldığı tarihteki piyasa koşullarına göre belirlenen ve kredi vadesi boyunca değişmeyen kısa süreli nakit ihtiyaçlarınızın karşılanmasına yönelik kredilerdir. Vadesinden önce kapaması yapılmayan bu kredi türünde maksimum vade 18 aydır. Faiz tahakkukları ve tahsilatları, kredinin vade sonunda olabileceği gibi, kullanım tarihinden itibaren 3. ve 6. ay sonlarında da ödeme alternatifleri mevcuttur. Döviz kredilerinde olduğu gibi, taahhüt kapaması yapıldığı takdirde; vergi, resim, harç ve fon muafiyeti içerir.

Belirlenen vade ve limit içinde kalınmak şartıyla firmanıza, imza ve/veya nakit karşılığında, istediğiniz zaman ve miktarda para çekmenize, istediğiniz zaman ise krediyi kısmen veya tamamen kapatmanıza imkan veren avans niteliğindeki (borçlu cari hesap şeklinde çalışan) kredi türüdür. Vadesinden önce kapatılabilme özelliği, firmalara kasa kolaylığı sağlar.

  • Vade en fazla 12 aydır.
  • Bu krediye ilişkin faiz tahakkuku 3 ayda bir ve her durumda kredi kapaması sırasında yapılmaktadır.
  • Kredi sadece firmanızın adına imzalanan GKS teminatı ile ve/veya kefil/kefiller alınmak suretiyle verilebileceği gibi, gayrimenkul ipoteği veya hisse senedi, tahvil vb. menkul değerler, vadeli mevduat ya da senet ve/veya çek karşılığında da kullandırılabilmektedir.
  • Teminatların nakde dönüşmesi ya da yapılacak nakit ödemeleri ile krediyi kısmen veya tamamen kapatabilme özelliği, firmanız açısından finansman giderinin en aza indirilmesini sağlar.

İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanı amacıyla en çok 18 ay vadeli kullandırılan kredilerdir.

Bir döviz cinsi üzerinden faiz belirlenerek alışı yapılıp TL olarak kullandırılır. Dövize döviz kullandırılması özel şartlara tabidir. İhracat taahhüdü içerdiği için KKDF ve BSMV'den istisna edilir.

Spot ya da rotatif olarak kullandırmak mümkündür. Rotatif kullanımında faiz tahakkuku özel durumlar dışında 3'er aylık devreler halinde gerçekleştirilir.

Dövize Endeksli Krediler, limiti belli bir döviz cinsine bağlı tutulan (endekslenen), firmanıza bu limitle sınırlı olarak ikraz tarihinde geçerli döviz alış kurları üzerinden TL olarak ödenen, geri ödemesi ve faizi endekslenen döviz cinsi ve tutarına göre hesaplanarak TL olarak tahsil edilen kredilerdir. Döviz kredilerinden farklı olarak ihracat taahhüdü söz konusu olmadığından taahhüt açığı ve müeyyide riski getirmemektedir.

İhracatın geliştirilmesi ve ihracatçıya daha ucuz finansman sağlanması amacıyla Türkiye İhracat Kredisi Bankası A.Ş. (Eximbank) tarafından hazırlanan çeşitli kredi paketleri bankalar aracılığı ile ihracatçılara, ihracat taahhüdü karşılığında kullandırılır. Bu krediler vergi, resim, harç ve fondan muaf oldukları için ucuz kaynaklı fon imkânı sağlarlar. Bu nedenle diğer ihracat kredileri karşısında da fiyat avantajı vardır. Bu kredileri, mal sevkinden önce Türk Lirası ya da döviz olarak kullanabilirsiniz.

İştira-İskonto kredileri, ticari işlemden doğmuş ve henüz vadesi gelmemiş ticari senetlerin nakde çevrilebilmesine olanak sağlayan bir kredi uygulamasıdır. Kredi, çek/senedin bankaya veriliş tarihinden vade sonuna kadar geçecek süre için, çek/senet tutarı üzerinden hesap edilecek faiz, komisyon, K.K.D.F. ve B.S.M.V. düşüldükten sonra kalan bakiye meblağın ödenmesi suretiyle kullandırılmaktadır. Bu kredi türü ile, çek/senet portföyü geniş olan firmaların kısa süreli nakit gereksinimlerini gidermek için henüz vadesi gelmemiş çek/senetlerinin iskontosu karşılığı nakit kredi olanağı sağlanmaktadır. Ödeme yerinin belediye sınırları dahilinde olup olmaması, senetlerin iskonto veya iştira yoluyla kabul edilmesini belirler. Krediye konu edilecek çek/senedin ticari bir işlemden doğmuş olması ve bankamıza temlik cirosu ile devredilmesi, üzerinde önemle durulan hususlardır.

Teminat mektubu, borçlunun üstlendiği yükümlülüğü yerine getirmesini garanti etmek üzere banka tarafından alacaklıya hitaben düzenlenen bir taahhüttür. Bu mektupla banka, borçlunun üzerine aldığı yükümlülüğün alacaklı ile aralarındaki sözleşme koşullarına uygun olarak yerine getirilmemesi halinde, alacaklının talebi üzerine hiçbir itiraza gerek kalmadan teminat mektubunda yazılı olan tutarı alacaklıya ödemeyi taahhüt etmektedir. İşin mahiyetine göre, süreli ya da süresiz olarak düzenlenebilen teminat mektupları için firmadan faiz yerine, mektubun vadesi ve türüne göre belirlenen oranlar üzerinden diğer eklentileriyle birlikte, özel durumlar dışında 3 ayda bir teminat mektubu komisyonu tahsil edilmektedir.

  • Kredibilitenizi gösterdiği için prestij sağlar.
  • Nakit teminat vermeksizin iş yapabilmenize olanak yaratır.
  • Muhatap için de, işin tamamlanmaması ihtimaline karşı bir banka güvencesi içermesi bakımından güven ve rahatlık duygusu yaratır.

Genelde inşaat ve taahhüt işleri ile uğraşan kredili müşterilerden, işe yetecek kredi ve nakit gücüne sahip olup olmadıklarını saptamak amacıyla referans mektupları istenmektedir. İhtiyacınız olan referans mektubunu şubelerimizdeki ilgili birimlerimizden TL veya yabancı para olarak düzenletebilirsiniz.